Czy Nefilim to hybrydy człowieka i przedstawicieli pozaziemskiej cywilizacji ?

Kategorie: 

Źródło:Internet

Nazwa Nefilim pojawia się niemalże zawsze gdy wspomina się o przypadkach kontaktu naszych przodków z pozaziemskimi istotami. Jednakże czym tak naprawdę były owe istoty ? W głównym kanonie Pisma Świętego pojawiają się one co najwyżej kilka razy i są określane mianem „upadłych” bądź „gigantów”. Zgodnie z Biblią zamieszkiwali oni Ziemię Obiecaną na długo zanim pojawili się tam Izraelici.

 

 

Nefilim pojawiają się po raz pierwszy w księdze Rodzaju tuż przed historią o Arce Noego, gdzie opisywana jest geneza ich powstania.

"A kiedy ludzie zaczęli mnożyć się na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie jakie im się tylko podobały. (…) A w owych czasach byli na ziemi giganci, a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze mający sławę w dawnych czasach" – Księga Rodzaju 6:2

Zgodnie z powyższym fragmentem Nefilim mieliby więc być hybrydami aniołów i ludzi, charakteryzującymi się ogromnym wzrostem i siłą.

Po raz drugi i ostatni słyszymy o nich w Księdze Liczb, w której szpiedzy wysłani na zwiad omawiają ich wielki wzrost w stosunku do przeciętnego człowieka.

"Kraj, któryśmy przeszli, aby go zbadać, jest krajem, który pożera swoich mieszkańców. Wszyscy zaś ludzie, których tam widzieliśmy, są wysokiego wzrostu. 33 Widzieliśmy tam nawet olbrzymów - Anakici pochodzą od olbrzymów - a w porównaniu z nimi wydaliśmy się sobie jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach."- Księga Liczb 13:32

Mimo wszystko najwięcej informacji na temat biblijnych gigantów można wziąć z apokryficznej księgi Enocha. W naszym kręgu kulturowym mało kto słyszał o tym proroku, a to dlatego że jego teksty ( w odróżnieniu od wczesno-etiopskiego Kościoła Prawosławnego) zostały wyłączone z kanonu Pisma Świętego w okolicach IV wieku n.e . Enoch (lub Henoch) był pradziadem Noego oraz prorokiem, który dzięki swojej wielkiej przyjaźni z Bogiem jako pierwszy człowiek dostąpił wniebowstąpienia. W swojej najbardziej głośnej księdze Obserwatorów opisywał on grzechy popełniane przez aniołów i prawdziwe kulisy zaistnienia biblijnego potopu.

Grzech aniołów
6.
1 Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki.
2 Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: "Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci".
3 Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: "Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech".
4 Wszyscy odpowiadając mu rzekli: "Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku".
5 Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami.
6 Był o ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami.
7 Te są imiona ich przywódców: Szemihaza, ich dowódca, Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananiel, Zakiel, Samsiel, Sartael(...), Turiel, Jomiel, Araziel.
8 Są to dowódcy dwustu aniołów i wszystkich innych z nimi.

7.
l Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa.
2 Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła trzy tysiące łokci.
3 Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać.
4 Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć.
5 I grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom. Pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew. 6 Wtedy ziemia poskarżyła się na nieprawych.

8.
1 Azazel nauczył ludzi wyrabiać miecze, sztylety, tarcze i napierśniki. Pokazał im metale i sposób ich obróbki: bransolety i ozdoby, sztukę malowania oczu i upiększania powiek, bardzo cenne i wyszukane kamienie i wszelki [rodzaj] kolorowych barwników. I świat uległ zmianie.
2 Nastała wielka niegodziwość i wielki nierząd. Pobłądzili, a wszystkie ich drogi stały się zepsute.
3 Amezarak wyuczył zaklinaczy i nacinaczy korzeni, Armaros [nauczył] odklinania, Barakiel [ wychował] astrologów, Kokabiel złowieszczów, Tamiel wyuczył astrologów, Asradel nauczył dróg księżyca.
4 Ludzie ginąc wołali, a głos ich doszedł do nieba.

Wstawiennictwo archaniołów na rzecz ludzi
9.
1 Wówczas Michał, Gabriel, Suriel i Uriel spojrzeli z nieba i ujrzeli wielką ilość rozlanej krwi na ziemi i wszelką niegodziwość, jakiej dokonano na ziemi.
2 Powiedzieli je-den do drugiego: "Niech zniszczona ziemia zawoła głosem ich krzyków aż do bramy niebios.
3 A teraz, wam to, O Święci niebios, skarżą się dusze ludzi mówiąc: "Zanieście naszą skargę przed Najwyższego".
4 Rzekli do Pana, Króla: "Panie panów, Boże bogów, Królu królów! Twój chwalebny tron [ trwa] po wszystkie pokolenia świata, a twoje imię jest święte i wychwalane przez wszystkie pokolenia świata, błogosławione i chwalebne! Tyś wszystko uczynił i władza nad wszystkim jest Twoja. Wszystko jest jawne i otwarte przed Tobą i widzisz wszystko i nie ma niczego, co mogłoby być przed Tobą ukryte.
6 Zobacz więc, co uczynił Azazel, jak nauczył wszelkiej niegodziwości na ziemi i odsłonił odwieczne tajemnice przechowywane w niebie.
7 Semiaza nauczył zaklęć, ten, któremu dałeś władzę, aby panował nad tymi, którzy są z nim.
8 Pospołu poszli do córek ludzkich i spali z tymi kobietami i stali się nieczyści i objawili im te grzechy.
9 Kobiety zrodziły gigantów i przez to cała ziemia napełniła się krwią i niegodziwością.
10 Teraz zaś dusze zmarłych wołają i skarżą się. Aż do bram niebios skarga ich dotarła, bo nie mogą przemóc niegodziwości popełnionej na ziemi.
11 Ty wiesz wszystko, zanim coś się stanie i znasz ich sprawę. Jednak nic nam nie mówisz. Co mamy z nimi począć?"

10.
1 Wówczas Najwyższy, Wielki i Święty odezwał się. Posłał Arsialaiura do syna Lamecha mówiąc mu:
2 "Powiedz mu w moim imieniu: 'Ukryj się!' Wyjaw mu nadchodzący koniec, albowiem cała ziemia zostanie zniszczona. Na całej ziemi nastanie potop i to, co na niej się znajduje, ulegnie zniszczeniu.
3 A teraz naucz go, jak ma uciec i jak jego potomstwo ma przeżyć na ziemi".
4 Następnie Pan powiedział do Rafała: "Zwiąż Azazela za ręce i nogi i wrzuć go do ciemności. Otwórz pustynię, która jest w Dudael, i wrzuć go tam.
5 I rzuć na niego chropowate i ostre kamienie i przykryj go ciemnością. Niech tam przebywa na zawsze! Przykryj jego oblicze, żeby nie mógł widzieć światła
6 I żeby w wielki dzień sądu mógł być wrzucony do ognia.
7 Ożyw ziemię, którą zniszczyli aniołowie, i zapowiedz uzdrowienie ziemi, albowiem ja ożywię ziemię tak, że nie wszyscy synowie ludzcy wyginą z powodu wszelkiej tajemnicy, którą [aniołowie] dali poznać i nauczyli swych synów.
8 Cała ziemia została zrujnowana nauką dzieł Azazela i jemu przypisz cały grzech!".
9 Pan powiedział do Gabriela: "Wystąp przeciwko bękartom i rozpustnikom i przeciwko synom nierządu i zgładź synów nierządu i synów Czuwających z pośrodku ludzi. Odeślij ich, poślij ich jednego przeciwko drugiemu, niech się wygubią w bitwie, bo długość dni nie będzie im dana.
10 Będą cię oni wszyscy prosić, bo spodziewają się życia wiecznego i że każdy z nich będzie żył pięćset lat".
11 A do Michała Pan powiedział: "Idź, powiadom Semiazę i innych, którzy są z nim, którzy połączyli się z kobietami i ulegli z nimi zepsuciu z wszelką ich nieczystością.
12 Kiedy wszyscy ich synowie wzajemnie się pozabijają i kiedy ujrzą zniszczenie swych umiłowanych, zwiąż ich na siedemdziesiąt pokoleń pod wzgórzami ziemi aż do dni sądu i ich spełnienia, aż dopełni się sąd przeznaczony na całą wieczność.
13 W owych dniach zaprowadzą ich do otchłani ognia na męki i zostaną zamknięci w więzieniu na całą wieczność.
14 Wówczas [Szemihaza] zostanie spalony i unicestwiony wraz z nimi. Zostaną razem związani aż do końca wszystkich pokoleń.
15 Zniszcz wszystkie dusze lubieżne i synów czuwających, bo zepsuli oni ludzi.
16 Zniszcz wszelkie zło z powierzchni ziemi, a wszelkie złe dzieło ustanie. Niech pojawi się roślina sprawiedliwości i prawdy, a czyny staną się błogosławieństwem. Sprawiedliwość i prawdę będą sadzić w radości na zawsze.
17 A teraz wszyscy sprawiedliwi ocaleją i żyć będą [tak długo aż] zrodzą tysiące. Wszystkie dni ich młodości i ich starości dopełnią się w pokoju.
18 W owych dniach cała ziemia napełniona zostanie sprawiedliwością i cała zostanie zasadzona drzewami i napełni się błogosławieństwem.
19 Zasadzą na niej wszelkie przyjemne drzewa, zasadzą na niej winorośle, a winorośl, która zostanie na niej zasadzona, wyda obfity owoc. Wszelkie nasienie, które na niej będzie posiane, każda miara wyda tysiąc, a każda miara oliwek wyda dziesięć bat oliwy.
20 Wy natomiast oczyśćcie ziemię z wszelkiego zła i z wszelkiej nieprawości, i z wszelkiej nieczystości, którą przyniesiono na ziemię. Usuńcie je z ziemi.
21 Wszyscy synowie ludzcy będą sprawiedliwi i wszystkie narody błogosławić i służyć mi będą.
22 Ziemia zostanie oczyszczona z wszelkiego zepsucia, z wszelkiego grzechu, z wszelkiego gniewu i z wszelkiej udręki. Nie ześlę więcej na nią potopu po wszystkie pokolenia na wieki.

Oczywiście dzisiaj trudno jest powiedzieć czy zapiski z księgi Enocha to rzeczywiste odzwierciedlenie wydarzeń, które miały miejsce na Ziemi. Definitywnie zawarta w niej historia daje jednak do myślenia i skłania do refleksji nad tym dlaczego cała księga została wykluczona z Pisma Świętego. Jeżeli uznamy, że Nefilim to rzeczywiście przedstawiciele obcej cywilizacji to jak wpływa to na nasz obraz postrzegania postaci Boga ?

 

 

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (2 votes)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Jangelon

Ja i jestem z krwi hybrydy,

Ja i jestem z krwi hybrydy, która nazywa się w prawdziwe ,,angelem" lub ,,demonem". Różnica jest tylko w tym, iż ta krew nie należy do człowieka, a tym bardziej istotny jednolitej... To krew, która została przekazana przez pokolenia, więc inaczej wyjaśniając jesteśmy już w 90% hybrydami. Jesteśmy rozbici na różnorodne gatunki np. angelonów lub nimf... Każdy z nas posiada krew, którą można przebudzić z czasem. Wiem, bo sama swoją obudziłam. Między innym w czynnościach i latach, aż do momentu takiego... kiedy, to uczę się kontrolować zdolności. 

Chcesz rozpoznać angela lub demona, to tu zostawiam cechy rozeznania:

1. Hybryda tej rasy jest bardziej narażona na odczuwanie emocjonalnie...

2. Doświadcza takich emocji jak: gniew i pokój, która kieruję ku wyborze demona lub angela..

3. Zdolność mocy: odczyty energii, sny i wizje prorocze przeszłości i przyszłość, wytwarzanie własnej energii zależnej od emocji lub odczycie skrzydeł na plecach, a także nawet przemiany w niego... [potrafią również leczyć ]

4. Krew ludzka uniemożliwia nam w jakimś stopniu przemianę, bo mamy jej za dużo niż tej, którą dali nam przodkowie... i tylko rozbita krew ma prawo do przemiany...

 

 

Portret użytkownika MiterMann

nie widzicie faktu iz to wasz

nie widzicie faktu iz to wasz narod zawarty w tym arcie spelnia dekalog spusztoszenia apokalispy ? ogarniajcie troche... a zobaczycie iz kazde racje sa tak zaklamane ze sie w pale nie miesci...prowadzenie wlasnych notatek wlasnej analogiii wlasnej wiedzy wlasnego pamietnika ukaze wam jedno.... !!!! zaklamanie ! ktore to bowiem siega kazdego z was,,,, i kazdego z was sprowadza do oslepienia zachecajac qu oslepienia innych... puki samotni analitycy w tym kraju maja sie dobrze i potrafia oddzielic ziarnia od plew.... jest nadzieja.... lecz tylko w tym iz potrafimy slowem nawrocic rodakow do wiary i prawdy.... lecz pamietajcie rodacy patrioci POLACY... !!! ze w okresach okupacji to my staniemy na dnie dołu z kulka we łbie jako pierwsi,,, bo jako piewrsi do odrabania w narodzie sa CI... co są za prawdą.... okupacja nie lubi prawdy...wtedy stajemy sie terrorystami.... tak tak... pamietajcie ze staniemy sie terrorystami.... tylko dlatego aby nie dac pokusy imperializmowy ktory to bowiem czycha na nasza ambiwalecje.... jezeli oddamy chociaz ciut ciut naszego grona wartosci... wyginiemy jak nosorozce w afryce....jak indianie w ameryce polnocnej.... jak rasizm w niemczech.... jak wlasne zdanie europejskiej policji..... zginiemy jak dziwka w kraju 100%-ego podatku stojac na ulicy.... bo lada moment strach podac date ale otworza sie wrota, wirtualne portale naszego globu i poraz kolejny neffilim zbierze chipsy w postaci ludzkiej.... przeczytajcie historie mitologie i inne mity kazdego zakamarka swiata i wniosek jest jeden.... jak my jemy ziemniaki tak nas jedzą jak ziemniaki.... a podstawowym pytaniem sie staje dlaczego ? skoro bog nas wybral tak ? a bóg mówi jasno.... !!!!!!!!!!!!!!!!!! dalem wam wolną wole !!!!!! abyscie sami potrafili sie bronić w odpowiedni dla was sposób....!!!!!!!!!!!! wiec zamknijcie mordy chciciele uj wie czego... macie wiare macie wybor to dzialajcie... kogo to kvrwa obchodzi ze zamiast srac to  szczales ? twoj wybor ktory dostale od boga... umierasz tylko i wylacznie za to kim byles kim jestes i kim nie byles... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bo reszty i tak nie zrozumiesz............. leszczu...............

Portret użytkownika Cabaj

Eeee no to z artykułu

 Czyli synom boga bardzo często "grały"fajki.Jakby w dzisiejszych czasach przyszło takiemu kierować autobusem...to wypadek gwarantowany z powodu-(flet wplątany w kierownice)

Jak to były olbrzymy to chyba wszystko miały olbrzymie...więc w jaki sposób upchały swoje "sprzęta"

 

Portret użytkownika b@ron

no właśnie, jakby szło o

no właśnie, jakby szło o ścisłość, to nefilim mogli być na ziemi tak jak ludzie od początku i niekoniecznie musieli przylecieć z innej planety, żeby łatwiej było rozwiązać zagadki ze starożytności, niestety ale najpierw trzeba pogodzić się z faktem, że człowiek na ziemi nie jest i nie był najważniejszy... byli/są na ziemi dużo ważniejsze istoty dla których człowiek był/jest tym czym kurczak dla człowieka...

W DYSKUSJI WYRAŻAM WŁASNE POGLĄDY KTÓRE NIE MAJĄ NA CELU NIKOGO OBRAZIĆ ,TYM NIEMNIEJ OBRAŻALSKIM WSTĘP DO DYSKUSJI SUROWO ZABRONIONY !!!

Portret użytkownika ron

Nie zgadzam się z tezą, iż

Nie zgadzam się z tezą, iż Księga Henocha została "wyrzucona" np. z katolickiej wersji Biblii, gdyż opisywała kontakty ludzi ze zwykłymi kosmitami - jakimiś tan pospolitymi UFOludkami z pierwszej, lepszej galaktyki. Gdyby autor w/w. tekstu nie ocenzurował Księgi Henocha i nie potraktował jej wybiorczo, wybierając z niej, co bardziej pasujące mu cytaty, to jasnym byłoby, że Księga ta opisuje kontakt ludzi z Samym Bogiem Jedynym - Stworzycielem, Władcą i Panem Wszechrzeczy oraz z podległymi Mu istotami duchowymi / niebiańskimi (aniołami), które wchodząc do naszego materialnego wymiaru mogą wybierać formę w jakiej to czynią, tj. mogą pozostawać czystą energią (duchami), ale mogą też przybrać powłokę materialną / cielesną. Innymi słowy, jak na istoty innowymiarowe przystało - mogą prawie wszystko. Prawie wszystko, gdyż absolutnie wszystko może robić tylko i wyłącznie Jahwe - Bóg Nasz Jedyny i Najwyższy, a teraz "wycięte" z przedmiotowej Księgi dowody: [wers 15.3-4]:  „Idź! Powiedz Czuwającym nieba (…) dlaczego opuściliście wysokie, święte i wieczne niebo i złączyliście się z kobietami i staliście się nieczyści z córkami ludzkimi (…). Byliście duchowymi, świętymi, żyjącymi Życiem Wiecznym, a staliście się nieczyści z powodu kobiet. Zrodziliście dzieci (…), zapałaliście ludzkim pożądaniem i stworzyliście ciało i krew tak, jak czynią to ludzie, którzy umierają i ulegają zniszczeniu” oraz [wers 19.1]: "Uriel powiedział do mnie: "Tutaj będą przebywać aniołowie, którzy połączyli się z kobietami, podczas gdy ich duchy przyjmując różnorakie kształty zepsuły ludzi, uwiodły ich …".

Skomentuj