Czy zmiennokształtni Reptilianie rzeczywiście rządzą na Ziemi?

Kategorie: 

Źródło: sherdog.net

Legendy ludowe i mitologie starożytnych kultur pełne są opowieści o istotach, które mogły przyjmować dowolny kształt. Jeśli była taka potrzeba zmieniały się w dziką bestię albo udawał człowieka utrzymując wizerunek humanoida. Zaskakująco dużo ludzi wierzy w to, że zmiennokształtni nadal są wśród nas. Niektórzy dowodzą, że trwa to od początku historii ludzkości a istoty te będa ce w istocie gadami stworzyły gatunek homo sapiens a teraz go uprawiają.

 

Teoria o zmiennokształtnych Reptilianach to trzon ideologii rozpowszechnianej przez znanego ufologa, Davida Icke. Badacz ten nie ustaje w próbach ujawnienia jak uważa światowego spisku w ramach, którego gadzie istoty zdolne do zmiennokształtności dążą do światowej dominacji nad ludzkością. Jako przykłady osób, które tylko udają ludzi wymieniał na przykład Królowa Angielską Elżbietę II, byłego prezydenta USA George’a W. Busha czy aktora Krisa Kristoffersona.

Icke twierdzi, że ludzkość jest rządzona przez sieć tajnych stowarzyszeń, które są rządzone przez potomków rodów ze Środkowego i Bliskiego Wschodu. Czasami określa ich w swoich pracach "Bractwem Babilońskim". Uważa on, że opowieści o gadziej rasie Annunaki, która przybyła na Ziemię około pół miliona lat temu stworzyła gatunek homo sapiens i nadal sprawuje nad nim kontrolę.

 

Według teorii, którą wyjawił w książce "Największy Sekret", Reptilianie to dwunożne gadzie istoty, które w dużej mierze przypominają humanoidy. Jego zdaniem mieszkają one pod powierzchnią ziemi w ogromnej sieci tuneli i jaskiń a także podziemnych baz. Teoria z bazami podziemnymi łączy się z hipoteza o UFO i mogłoby to oznaczać, że wszelkie obserwacje niezidentyfikowanych obiektów czy świateł były po prostu skutkami tej niejawnej obecności drugiej rasy, która eksploatuje ludzkość.

Teorie Davida Icke'a brzmią na tyle fantastycznie, że mogą służyć za scenariusz filmowy. Złośliwi twierdza, że takie było ich pierwotne przeznaczenie i nawet powstały dwa seriale science fiction zadziwiająco podobne do teorii Anglika. Chodzi o serial V od Visitors, opowiadający o rasie wyglądających jak ludzie humanoidów, którzy w istocie byli gadami obleczonymi w skórę człowieka. Trzeba przyznać, że brzmi to zaskakująco podobnie.

Osoby wierzące w ta teorię często poszukują dowodów na to, że tacy podmieńcy wyglądający tylko na ludzi rzeczywiście istnieją. W serwisach multimedialnych dostępnych w Internecie można trafić na analizy rzekomych wpadek zmiennokształtnych istot. Najczęściej udaje się wypatrzyć gadzie oczy. Teoria o Reptalianach przyjmujących wizerunek ludzi są na tyle mocno zakorzenione, że zdarzało się nawet, gdy żartowali sobie dziennikarze radiowi, na przykład Louis C.K., który Donaldowi Rumsfeldowi, Sekretarzowi Obrony USA zadał kiedyś publicznie pytanie o to czy nie jest on przedstawicielem gadziego rodu. Nie doczekał się wtedy odpowiedzi.

 

Gdy przeanalizuje się większość mitów na temat zmieniających kształt istot to zadziwiająco wiele z nich łączy się jakoś ze smokami, węzami i generalnie z gadami. Trudno o lepszy przykład jak tak zwani Smoczy Króle z mitologii chińskiej. W tej legendzie jest wyraźnie napisane, że gadzi królowie umieją przyjmować oblicze człowieka i zamieszkują podwodne pałace. Był też Kekrops, półczłowiek, półwąż, który miał być mitycznym królem Aten, które wtedy jeszcze nazywać się miały Kekropia.

 

Opowieści o smokach same w sobie mogą stanowić jakieś poszlaki, co do tego, że gadzia i ludzka przeszłość jakoś się krzyżowała. Zdarzenia prehistoryczne opisywane są często z wykorzystaniem ówczesnego katalogu pojęciowego. Dlatego właśnie w folklorze ludowym znajdziemy tak wiele odniesień do istot zdolnych do udawania kogoś innego. Są one klasyfikowane, jako bajki, ponieważ tamci ludzie nie umieli właściwie oceniać tego, co przypadkiem widzieli.

 

Trudno się jednak dziwić skoro ludzie współcześni tresowani przez rozmaite religijne i polityczne propagandy też często nie zauważają tego, co mają podetknięte pod sam czubek nosa. Spisek idealny to taki, który z zasady jest uznany za nieprawdopodobny i absurdalny. Całkiem niedawno synonimem idiotyzmu i absurdu było słowo klucz Klewki, wzbudzało to równie dużo śmiechu, co teoria o zmiennokształtnych gadzich istotach. Czy dzisiaj lądowanie talibów na polskich Mazurach nadal jest takie śmieszne? Warto się nad tym zastanowić przed potępieniem tego, co głosi David Icke.

 

Źródło:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_reptilian_humanoids

http://pl.wikipedia.org/wiki/Smoczy_Król

 

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)

Komentarze

Portret użytkownika Fanka1

Ponieważ dziś wczesnym

Ponieważ dziś wczesnym popołudniem część forumowiczów zapewne zajrzała na portal FAKT.pl i zna opisaną tam sprawę, zacytuję jedynie fragmenty z artykułu pod tytułem: PRZEŚLADOWANA PRZEZ OBCYCH
 
Tajemnica resortu obrony: UFO porywa...
08.05.2014 13:43
Bulls 67-letnia Hillary Porter twierdzi, że od piątego roku życia jest porywana przez Obcych
67-let­nia pra­cow­ni­ca MON Hil­la­ry Por­ter od dziec­ka jest prze­śla­do­wa­na przez UFO. Twier­dzi, że Obcy prze­pro­wa­dza­ją na niej eks­pe­ry­men­ty. Wie­rzą jej tylko ci, któ­rzy prze­ży­li coś po­dob­ne­go
Wie­rzyć czy nie? Kiedy nie ma świad­ków, ra­czej trud­no. Ale 67-let­nia Hil­la­ry Por­ter z całą sta­now­czo­ścią twier­dzi, że od dziec­ka jest po­ry­wa­na przez UFO. Ko­bie­ta prze­ko­nu­je, że jest żywym oka­zem do do­świad­czeń, jakie prze­pro­wa­dza­ją na niej Obcy! - czy­ta­my na sfora.​pl.
... Hil­la­ry Por­ter utrzy­mu­je, że ko­smi­ci po­ry­wa­ją ją wie­lo­krot­nie od dziec­ka. Nie jest w sta­nie nawet po­wie­dzieć, ile razy ją upro­wa­dzi­li. W to, co mówi, wie­rzą ci, któ­rzy twier­dzą, że sami prze­ży­li coś po­dob­ne­go.
67-lat­ka na­le­ży do osób twar­do stą­pa­ją­cych po ziemi. Lu­dzie z jej oto­cze­nia uwa­ża­ją, że nie na­le­ży do osób wy­my­śla­ją­cych nie­stwo­rzo­ne hi­sto­rie. Sama Hil­la­ry pra­cu­je w bry­tyj­skim mi­ni­ster­stwie obro­ny. A więc zaj­mu­je od­po­wie­dzial­ne sta­no­wi­sko. Jed­no­cze­śnie od lat do­ku­men­tu­je swoje spo­tka­nia z Ob­cy­mi. Ry­su­je to, co pa­mię­ta z każ­de­go ze swo­ich spo­tkań z ko­smi­ta­mi. Ma już po­kaź­ną ko­lek­cję tych ob­raz­ków.
- Pierw­szy raz po­rwa­no mnie, gdy mia­łam 5 lat. Ba­wi­łam się w tra­wie za domem, gdy nagle po­ja­wił się przede mną dziw­ny stwór, po­dob­ny do gada. Miał łusz­czą­cą się skórę, czar­ne dziu­ry w miej­scu nosa i małe usta. Był nie­wy­so­ki, mie­rzył około 150 cen­ty­me­trów, ale bar­dzo silny. Chwy­cił mnie i za­cią­gnął do swo­je­go stat­ku - opo­wia­da Hil­la­ry - Pa­mię­tam, ze le­ża­łam naga, na ja­kimś stole. Wokół mnie było mnó­stwo róż­nych świa­te­łek i Ob­cych. Mieli ostre na­rzę­dzia, do­ty­ka­li mnie nimi, a ja krzy­cza­łam. Nic wię­cej nie pa­mię­tam z tego spo­tka­nia...
Hil­la­ry pa­mię­ta do­brze wszyst­kie póź­niej­sze po­rwa­nia. Po każ­dym z nich zo­sta­je jakiś ślad: si­nia­ki, krwa­we ranki na ciele. Roz­dar­te dziw­nie ubra­nia. Ko­bie­ta jest też prze­ko­na­na, że Obcy za­mon­to­wa­li jej w uchu im­plant. Długo cier­pia­ła w mil­cze­niu. W 1994 roku stwier­dzi­ła jed­nak dość: po­sta­no­wi­ła po­szu­kać in­nych ludzi o po­dob­nych do­świad­cze­niach.
W ten spo­sób po­zna­ła swo­je­go part­ne­ra - Kena Par­son­sa, który jest sze­fem sto­wa­rzy­sze­nia Aerial My­ste­ries So­cie­ty w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Do sto­wa­rzy­sze­nia od 2011 roku zgło­si­ło się już ponad 1500 osób twier­dzą­cych, że upro­wa­dzi­li ich Obcy! -
- - - - -
Ko­smi­ci, któ­rzy przy­by­wa­ją na Zie­mię, twier­dzą, że są tylko słu­ga­mi. Ci po­dob­ni do gadów są wyżsi hie­rar­chią, ale nad nimi są inni. To za­kap­tu­rzo­ne po­sta­cie, ze świe­cą­cy­mi oczy­ma. Gdy w nie spoj­rzysz w twoim mózgu eks­plo­du­ją in­for­ma­cje - twier­dzi Ken.
- - - - -
Dla­cze­go ko­smi­ci po­ry­wa­ją ludzi? Ken za­uwa­ża, że ko­smi­ci po­ry­wa­ją naj­czę­ściej ko­bie­ty. Przede wszyst­kim dla ich ja­je­czek i ma­te­ria­łu ge­ne­tycz­ne­go. Jest prze­ko­na­ny, że obcy robią to w ce­lach "ho­dow­la­nych", krzy­żu­ją ludz­ki ma­te­riał ge­ne­tycz­ny ze swoim.
 
Moim zdaniem porwania mają więcej celów, niż cele "hodowlane", co wynika z treści innych dostępnych w necie artykułów. Tak więc istota tych zdarzeń pozostaje niewyjaśniona.

Portret użytkownika kolo21

Co raz bardziej ta strona

Co raz bardziej ta strona robi się niedojrzała każdy piszę jakieś farmazony bez sensu kompletnie.Ciągle jakieś żydki,i całe to hujostwo.Zamiast jakiś konkretów to wymądrzanie się pseudonaukowców z gimnazium.Przypomina czaterię na WP.

kolo21

Portret użytkownika jaa

ja bym to widział inaczej. To

ja bym to widział inaczej. To są zwykli ludzie, ale będący pod wpływem. Jedni są pod wpływem tych R inni jakichś innych kosmitów. Myślę, że to może być tak, że jeżeli ludzie kierują swoją uwagę w jakimś kierunku związnym z ich regionem to następuje jakby interakcja czyli tamci uzyskują po pierwsze info o takim kimś a po drugie mogą go jakby zainfekować albo jakoś się w nim zakodować. I wtedy im bardziej taki człowiek zaczyna myśleć w sposób który pozwala im na przejęcie osobowości tegoż tym łatwiej im to przychodzi i tym bardziej ich cechy zaczynają się w takim człowieku przejawiać. Tak jak choroba albo jakaś inna zaraza. To tak mniej więcej.

Portret użytkownika Co_New

Nie no, jak to czytam, to

Nie no, jak to czytam, to niewiem czy niekturym tu mozgow te wszy nie pozjadaly.
To ze Tusk to zdrajca narodowy (pod mor i kula w leb) i w zmowie z putinem opozycje wymordowal, albo powiesil zaraz po solarium, to Fakt i wstyd mi jest, ze go sami wybraliscie, a teraz wyjecie.
TaK WYJECIE boscie Psy zaszczute I Jak te kurewskie Hitlerowske pomocniki ludzi szczujecie antizydowskimi tekstami zamiast sie sami wziasc do roboty.
Ale nie Biedactwa, to zawsze albo niemiec, albo rusek, albo zyd a nigdy wy sami debilne nieroby. 20 lat minelo i co? Gowno!!! Ci co glowe mieli i chec do pracy wyjechali bo na te lapuwkarskie zaklamane geby sie juz patrzec nie mogli a to nie zad (hehe zyd) tylko lud kraj tworzy.
Chcecie zyda zkurwysyna zdrajce wlasnego kraju zobaczyc? Lazienka zaprasza Tam jest Lustro a w nim WY, Mamisynki- slysze tylko beeeebeeee-WSTYD mi zem Polak jak was slysze i dlatego tak sie na was wyrzygac musialem.
 
Przepraszam za wulgarnosc Panie Admin, ale to ty te gowno do publikaci udostepniasz, to mysle ze i ja mam prawo na swe 5 groszy? 

Portret użytkownika Lukasz

Masz sporo racji w tym co

Masz sporo racji w tym co piszesz, domena naszego Polskiego spoleczenstwa jest narzekanie i szukanie wrogow na sile. Niestety w tych czasach jakich przyszlo nam zyc Polska nie jest polakow, caly kraj jest wysprzedawany obcemu kapitalowi brakuje nam polskich inwestorow. Jednak zeby zrozumiec dlaczego tak sie dzieje musimy zajrzec w karty histori, po tylu latach komunizmu i wczesniejszych represjach oraz bledow naszych wladcow nie mozemy sie dziwic ze lud Polski jest taki jaki jest i ze mysly tak jak mysli. Juz z poczatku naszej edukacji gdy wybieramy sie do szkoly jestesmy uczeni klamstwa i tych wszystkich bzdur. Ucza nas ze jestesmy nic nie warci, szkola nas na dobrych pracownikow a nie na szefow, odbieraja nam nasz swiato poglad jak i rozum duszac ducha Polskiego w nas. Osobiscie nie palam checia do zydow i nie dlatego ze ludzie tak mowia , a dlatego ze znam polska historie jak i poznalem w czesci kulture zydowska. To sa ludzie ktorzy nie pozwola nam spokojnie zyc, musza sprawowac wladze nad nami i swiatem. Pamietaj drogi Polaku kto trzyma swiatowe rezerwy zlota , kto rzadzi pieniadzem i kto go stworzyl. Czytajcie ludzie historie ze zrozumieniem bo my slowanie najbardziej im zagrazamy. A jak was interesuje dlaczego to odejdzie od tych telewizorow ktore piora wam mozgi i zacznijcie czytac historie Polski , swiata i europy.

Portret użytkownika anonim

Reptilianie na prawdę

Reptilianie na prawdę istnieją, żywią się złą energią, którą sami emitujemy, gdy coś nam nie wychodzi, gdy się denerwujemy oni tym samym rosną w siłę i dążą do tego byśmy się sami wyniszczyli, organizm sam się wyniszcza. To co nas otacza to tylko iluzja, to oni tworzą tą rzeczywistość, którą teraz oglądasz wokół siebie, żeby to zmienić trzeba myśleć pozytywnie, być wytrwałym w celach, starać się nie przejmować niczym bo to ich najbardziej wkurza, nic wtedy nie mogą zrobić i zniszczyć ich może nawet jeden człowiek.  Reptilianie nie nawidzą słońca. To nie jest teoria spiskowa to jest nasz nieprawdziwy świat, który się zmienia. Oni nas obserwują z każdej strony, mają kontrolę nad ludźmi w rządzie, każdy może ich zauważyć, trzeba otworzyć nie oczy a umysł. Najlepiej to nie myśleć! Spokojnie postrzegać inną rzeczywistość. Na pewno na ziemię przyleci ich więcej bo w momencie kulminacyjnym gdy zdają sobię sprawę, że zaczynają przegrywać pokarzą czym tak na prawdę są, nastąpi to za jakieś 50 lat. Aktualnie karmią nas reklamami, życiem złudnym, kłamstwem, przyciągamy zawsze te straszne rzeczy i złe. Postarajmy się żyć przez chwilę bez nerwów, bez problemów, zapomnieć o wszystkim, nie myśleć jeszcze raz powatarzam. Reptilianie w pewnym momencie wyczują twoje nastawienie i zobaczysz jak diametralnie zmieni się twoje życie, będą cię omijać, a jest ich więcej niż myślisz wsród nas, niszczmy ich powoli i systematycznie może to akurat ty jesteś tym wybrańcem a może to JA.

Portret użytkownika bimbo

Dla mnie to totalna bzdura.

Dla mnie to totalna bzdura. David Icke powinien się leczyć. Teraz widać jak można zarobić miliony na głupocie i naiwności ludzkiej. Na tej samej zasadzie działają wszyscy amerykańscy wielebni uzdrowiciele, żerują na głupocie Ludzkiej. GŁUPOTA LUDZKA NIE ZNA GRANIC !!!

Portret użytkownika jaa

jeżeli są to być może są na

jeżeli są to być może są na coś wrażliwi bardziej niż ludzie. Może wyglądają inaczej w jakimś zakresie promieniowania cieplnego albo jakiegoś innego? Może są podatni na jakiś zakres fal dźwiękowych. Trzeba by zastanowić się czy człowiecza powłoka to jakiś rodzaj kamuflażu czy normalne ludzkie ciało. Może mają jakieś urządzenia które wpływają na ludzi tak, że ci widzą ich jako ludzi chociaż nie zmieniają wcale swojego wyglądu. A jeżeli zmieniają to na jak długo. I jeżeli negatywne emocje ich zasilają to jakie emocje ich rozbrajają. Czy mają taki sam zapach jak ludzie czy może pachną inaczej? Czy mają jakieś cechy charakterystyczne poza wspomnianymi oczami? Może kolor skóry, albo jakąś szczególną cechę osobowości? Może są na coś uczuleni?

Portret użytkownika iwan2229

Na początek zalecałbym

Na początek zalecałbym głównie Bacy umówic wizytę u psychiatry.Wiem wiem Baco jam jest owieczka jak to przedstawia twój guru Icke a Ty oświecony ,mądry ect.ect.Dla niektórych skończył się niedawno Patryk Geryl więc trzeba sobie znaleźc nowego Guru(BO CZŁOWIEK JEST TAKĄ KONSTRUKCJĄ).Baca cierpisz na shizofrenie paranoidalną z objawami narcyzmu.D.Icke to kolejny pajac który po wrzuceniu kilku ''kwasków'' wpadł na pomysł zarabiania pieniędzy więc zaczął ''nakwaszony'' spisywac swoje wizje.Trzeba byc naprawde zdrowo jepniętym żeby dotrwac do końca jego bełkotu...a uwierzyc w to, to wykracza poza granice wszelkiego pojepania w czaszce...Pozdrawiam i mam nadzieje że Admin dopuści ten komentarz.Chyba że po cichu razem z Bacą dotykacie się pisiorami....no to dupa blada konwersacji nie będzie...

Portret użytkownika RH+

choć jeden objaw osiowy

choć jeden objaw osiowy schizofrenii podaj, który widziałeś u Bacy. To pierwsze.
Drugie - jeśli nie jesteś lekarzem a szafujesz rozpoznaniami - łamiesz prawo RP (tylko lekarz stawia diagnozę).
Jesli jesteś lekarzem - łamiesz prawo - prawo RP zabrania lekarzowi dzielić się diagnozą z ogółem.
 
A ode mnie...
"Chyba że po cichu razem z Bacą dotykacie się pisiorami." - gotów bym pomyśleć, że tylko taką formę przyjaźni, współpracy, czy kolaboracji miedzy mężczyznami znasz. Cóż... twoja karma
 

Portret użytkownika tamarek

Wydaje się to naturalne, że

Wydaje się to naturalne, że wszyscy mamy ciała w jakimś procencie gadzie widać to doskonale na szkieletach, podobnie jak i w genach, ułamki procent, więc nic dziwnego, zże ci co się do tego nie chcą przyznać a samemu wyróżnić, oskarżają tych co są u władzy, prawdziwie wierzący wie, że Stwórca jest tak samo w nas jak i w jaszczurkach, kto ma czystego bardziej ducha w sobie,  czuje się mniej materialnym ssakiem, czy gadem, a przecież wszystko jest Jedno!

Portret użytkownika pasjonat

Norma jest ze cale stada

Norma jest ze cale stada przyglupawych amerykanow nie wiedza ze czas zmiennosci ekspozycji swiatla jest interpretowany w wysokich kontrastach jako znieksztalcenie i moze ukazywac rzeczy anormalne - tzn tworzyc zludzenia - np: zęby tego nacpanego trola z gieldy. ( tak samo krecily 2u mpix nokie rozmazujac i znieksztalcajac kontrastowe kolorystycznie obszary ze slabym swiatlem)  Wystarczy nalozyc na obiektyw filtr z uksztaltowana powierzchnia przez ktora wpada swiatlo by uzyskac zrenice w ksztalce pionowej elipsy w fotografi taki trick nosi nazwe "bokeh"
 
filmik Kwasniewski reptilian smieszy do lez a na 3 filmiku z artykulu widac ze gosc wyraznie za duzo zjaral zapomnial ze jadl swoje leki do tego zapil kawa. Filmiki to kpina chociaz artykul jest dosc ciekawy.

Myślę, więc jestem...

Portret użytkownika jaa

tak na żywo to chyba nie

tak na żywo to chyba nie widziałem u nikogo takich oczu, ale może dlatego, że nie obracam się w kręgach gdzie mógłbym je zobaczyć. Ale pamiętam, że kiedyś w telewizorze u kogoś, chyba u jakiejś pani (ciekawe czy kobiety też mogą mieć takie oczy?) przez moment wydawało mi się, że widzę właśnie takie oczy. Ale nie pamiętam u której. Ciekawe też czy ci co noszą soczewki albo okulary to czasami nie po to żeby ukryć taką cechę. Ale jeżeli są ludzie którzy mają takie oczy i nawet gdyby byli "odkryci" to pewnie okazałoby się, że na coś "chorują". Ale coś może być na rzeczy. Kiedyś, ładnych parę naście lat temu obudziłem się, patrzę w lustro i widzę, że po prawej stronie, chyba na szyi, pod uchem, mam jakieś jakby ślady po ukłuciach. Trzy albo cztery. Nie pamiętam. Wieczorem nie było a rano już tak. I przez długi czas nie chciały zniknąć. Pamiętam, że nawet zastaniawiałem się czy to jakiś wampir mnie czasem nie dziabnął. W końcu pomyślałem, że to może jakiś pająk. Ale prawdę mówiąc pewny nie byłem. Na pewno nie były to jakieś pryszcze albo coś w tym stylu. Oprócz tego, że wampir to chyba też zastanawiałem się czy to nie jakiś wszczep czipu, albo czegoś takiego. W każdym bądź razie dziwnie to wyglądało, naprawdę nietypowo.

Portret użytkownika abraham

wszy Cie pogryzly

wszy Cie pogryzly kolego!!Dziadek wspominal gdy byl w obozie treblinka to wszy nie dawaly spokoju a slady zostawaly na jakis czas,ale dam Ci rade od dziadka , nastepnym razem gdy znow Cie pogryza wszy, nasikaj sobie na dlon i wcieraj w miejsca po ugryzieniach a jak to nie pomoze to zrob sobie naszyjnik z czosnku bo mogly to i byc wampiry......

.  באקה הוא הדוושה אילו שדות נחתכו במהלך ברית המילה של הפין

Portret użytkownika Angelus Maximus Rex

Waszymi ulubionymi owadami w

Waszymi ulubionymi owadami w waszych domostwach przed II W.Ś. były wszy i pluskwy... Dzieci wasze w szkołach podlegały selekcji i dezynfekcji... Dziadek mój mi o tym opowiadał...
Twoja recepta na ich pieszczoty juz teraz nie interesuje... macie inne ulubione zabawki...

Portret użytkownika baca

ale dziadek mu nie wspomniał

ale dziadek mu nie wspomniał ze problem z wszami to już dawno żydzi opanowali poprzez wynalezienie  cyklonu b który jak podaje wikipedia był doskonałym środkiem do odwszawiania:
"Cyklon B został wynaleziony przez Fritza Habera, niemieckiego chemika, noblistę z roku 1918, który ze względu na swoje żydowskie pochodzenie musiał emigrować z Niemiec w 1933 r. Środek ten był produkowany w czasie I wojny światowej przez TASCH (Technischer Ausschuss für Schädlingsbekämpfung – Komisję Techniczną ds. Walki ze Szkodnikami) jako skuteczny środek do odwszawiania mundurów i bielizny żołnierzy powracających z frontu."
tyle skromny cytat a jeśli ktoś nie wierzy to całość o tym żydowskim wynalazku jest na wikipedii:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cyklon_B

Portret użytkownika jaa

jakie wszy? To było tylko

jakie wszy? To było tylko raz. A wszy to by mnie musialy gryźć co noc. Poza tym układ ukłuć był specyficzny, chyba dwa na dwa na powierzchni góra 1x1 cm, tak jakby jakieś małe ząbki. Oczywiście nie twierdzę, że to jakiś wampir, a nietoperze chyba raczej nie piją ludzkiej krwi. Faktem jest, że coś mnie wtedy udziabało i, że wyglądało to nietypowo.

Portret użytkownika Zenek

Pewnie głównie na Niemców.

Pewnie głównie na Niemców. Taki "wtarty mocz" po kilku dniach zapewnie tworzył istną "tarcze salomona" wokół jego dziadka sprawiając iz nawet w baraku "poddani" unikali wchodzenia mu w droge traktując go jak nietykalnego króla yahwe.

Portret użytkownika kuzYn

  Ciekawa teoria, aczkolwiek

 
Ciekawa teoria, aczkolwiek bardzo kontrowersyjna. Poruszana była wielokrotnie u Janusza Zagórskiego w Niezależnej Telewizji. Teoria ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników.
A jaka jest prawda ?  Pewnie jest jak d...  każdy ma własną.

 

Portret użytkownika abraham

ta wikipedia ulatwia zycie

ta wikipedia ulatwia zycie autorom:) ale teraz powaznie, David Icke dla jednych bedzie autorytetem a dla innych oblakanym fanatykiem.Prawda jest taka ze nie jest juz zapraszany do popularnonaukowych telewizji wlasnie z powodu jego oblakania....Nawet rodzinna BBC postawila na nim krzyzyk no ale jezeli sie wierzy ze krolowa jest gadzina...Napisal wprawdzie szereg "ksiazek" i to nie byly bestsellery w kazdej kolejnej dorzucal nowych podejrzanych reptilianow..... nawet wysunal teorie  zamachu w smolensku przeprowadzona przez kogo??Tuska jaszczura....kazdy wierzy w co chce,dlamnie to lipa jest

.  באקה הוא הדוושה אילו שדות נחתכו במהלך ברית המילה של הפין

Portret użytkownika Xardas

Co do Pana Ickea - poczytałem

Co do Pana Ickea - poczytałem jego książki, oglądałem jego wywiady, wypowiedzi. Jedno co mogę stwierdzić, to, że Pan Icke jest namiętnym propagatorem idei Teozofii. Jest kontynuatorem myśli Bławckiej i Bailey. Jego książki nie wnoszą nic nowego - to kompilacje starych myśli plus dziwacznetreści otrzymywane podczas sesji channelingowych. Owszem, książki Ickea sprzedają się dobrze - jestem ciekaw jak na ich sprzedaż wpłynie jego nietrafione "proroctwo" z tzw. pasem fotonów (to także nie jest jego pomysł, to tylko zapożyczenie) i datą 21.12.2012...

Portret użytkownika Roobaczkowa

Co Wy znowu z tymi gadami?

Co Wy znowu z tymi gadami? Annunaki nie były gadami tylko ssakami. Wprawdzie na figurkach, które przetrwały zewnętrznie przypominają gady ale mają sutki. Sutki widać zarówno u samców jak i u samic. W przypadku samic są widoczne wydatne piersi. Są liczne figurki na których widać jak te istoty karmią młode piersią. Popatrzcie sobie na najstarsze przedstawienia obcych znane z wielu kultur. Według dawnych opisów Annunaki posługując się inżynierią genetyczną stworzyli ludzi. Na ich obraz i podobieństwo. Posiadamy częściowo ich geny. Ale według podań pierwsze ludzkie istoty były rodzone przez samice Annunaki. To ich samicom wszczepiano zmodyfikowane komórki jajowe. Jeżeli jakiś organizm karmi młode mlekiem i rodzi to jest ssakiem. Gady nie maja sutków, nie karmią młodych mlekiem i wykluwają się z jaja. 

Portret użytkownika AnkaA

Dzień Dobry, Na 100%

Dzień Dobry,
Na 100% repitlianie istnieją i mają wpływ na kobiety. Przykładem jest moje miejsce pracy, gdzie pracuje 90% kobiet. Wszystkie są zmanipulowane, głupie, totalnie wpatrzone w te tzw. cele: rodzenie, małżenstwo etc. Ciagle cierpią, płaczą itp. itp ale nic nie robią, markują prace. czas wyplenić reptile.

Portret użytkownika kolo21

Kwaśniewski też miał takie

Kwaśniewski też miał takie oczy nie dawno w jakimś programie myślałem że to dla jaj.Tak czy siak pamiętac trzeba że jeżeli istnieją tacy czy inni kosmici to są gnojami i niema w nich nic dobrego.Ludzkość cierpi od wieków i mają to w swoich kosmicznych dupach.

kolo21

Strony

Skomentuj