Kometa ISON i ryzyko katastroficznych wydarzeń na Ziemi

Kategorie: 

Rzekome zdjęcie komety ISON wykonane teleskopem Slooh

Z coraz większej ilości źródeł dochodzą informacje łączące pojawienie się komety ISON z jakimiś kłopotami na Ziemi. Podobno rządy wiedza o tym i się do tego przygotowują. Nowe zdjęcia obiektu ISON mają być dowodem na to, że kometa ISON to mityczna Nibiru.

 

W sieci Internet pojawił się materiał przedstawiający rzekome zdjęcie komety ISON wykonane przez obserwatorium Slooh. W tym obrazie kometa wygląda jak "skrzydlaty dysk", więc idealnie odpowiada wizerunkowi Nibiru, czyli Planety X.

Amerykańska FEMA prowadzi obecnie szkolenia w USA, których scenariuszem jest przygotowanie na jakiś kataklizm. Coraz więcej ludzi wierzy w to, że rząd coś ukrywa a kometa ISON wydaje się wystarczającą niezwykłością, aby zaczęły się budować wokół niej najdziksze teorie spiskowe.

 

FEMA też zachowuje się dziwnie. Wykupują ogromne ilości antybiotyków, racji żywnościowych, awaryjnych pakietów wody. Poza tym dopatrzono się zamówień na jeszcze więcej żywności i grzejników. Dodatkowo komentatorzy amerykańscy zauważają, że wszystkie zamówione zasoby mają być dostarczone 1 października 2013 i dlatego może to być początek czegoś, na co przygotowuje się FEMA.

 

Zwolennicy teorii spiskowej dotyczącej komety ISON twierdzą, że przygotowania do wielkiego kataklizmu są oczywiste i zwracają uwagę, że to dziwne, że akurat na 1 października zapowiedziano wyłączenie kluczowego systemu radarowego Space Fence, który był częścią systemu ochrony przestrzeni kosmicznej i miał zdolność wykrywania obiektów tak niewielkich jak 10 cm na wysokości 30 tysięcy kilometrów.

 

 

 

Źródło: http://www.spacenews.com/article/military-space/36655shelton-orders-shut...

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
loading...

Komentarze

Portret użytkownika jozin

Przepowiednie Nostradamusa o

Przepowiednie Nostradamusa o Komecie ktora uderzy w Ziemie. Zaskakujace jest to ze kometa ma pojawic sie w konstelacji Raka a ISON jest jest wlasnie w Raku.

W centuriach Nostradamusa można zauważyć silny akcent na postać pod nazwš "antychryst" i wszystkie wydarzenia majšce miejsce pod jego rzšdami.

Oto jak Nostradamus przedstawił nadchodzšcš przyszłoœć :

GŁÓD

"Straszliwe zniszczenie spadnie na ludzi i zwierzęta,
Krew, pragnienie, głód, gdy spadnie kometa,
A po wielkim zniszczeniu nadejdzie wielki głód,
W końcu po erze czyraków nastšpi głód,
Widzę nadcišgajšcy wielki głód to z jednej, to z drugiej strony, aż stanie się wszechobecny,
Głód tak wielki i tak długotrwały, że ludzie odrywać będš korę z drzew i niemowlęta od piersi matek,
Pszenica wyroœnie tak wysoko, że człowiek stanie się ludożercš."

Klęska głodu z pewnoœciš będzie miała zasięg globalny.
Jak wynika z wersów, przyczynš może być kolizja komety z naszš planetš.
Nostradamus wyraŸnie napisał, iż ma ona spaœć, a nie przelecieć miliony kilometrów od Ziemi, co potwierdza też prorok Jan w Apokalipsie.
"Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi"

Koniec œwiata Nostardamus przepowiedział na rok 3797.

Drugie uderzenie nastšpi wtedy, gdy wojna będzie już w stanie zaawansowanym - obejmie prawie całš Europę. Dowodem jest na to wiele czterowierszy i innych przepowiedni. Najlepszym przykładem jest jednak ten :

"Po wielkich trudach ludzkoœci, nadejdzie większy,
Wielki sprawca [który] odnowi wieki :
Deszcz, krew, mleko, głód, żelazo, zaraza,
Ogień widziany na niebie, pędzšca długa iskra." ( 46/ 2)

"Wielkimi trudami ludzkoœci" bez wštpienia można by nazwać ciężkie czasy wielkiego ucisku na Ziemi z powodu uderzenia meteoru w północny Atlantyk. Uderzenie to nastšpi zupełnie niespodziewanie, na nie przygotowanš - w sensie materialnym jak i duchowym - ludzkoœć. Zabierze jej większoœć tego, na co pracowała przez całe życie. Z tego globalnego chaosu wyniknie wielka wojna.
Niestety nie na tym będzie koniec nieszczęœć : "po wielkich trudach ludzkoœci, nadchodzi [jeszcze] większy" trud. Jego "sprawca" będzie "wielki".
Można się domyœlić, że będzie nim większe ciało niebieskie od poprzedniego meteoru, a skutki jego zderzenia przewyższš te z poprzedniej zagłady.
To, że "wielkim sprawcš" "wielkiego trudu" będzie ciało niebieskie wynika z ostatniej linijki, gdzie wszystko zostało powišzane z "ogniem widzianym na niebie" w postaci "pędzšcej długiej iskry". Jest to ewidentnie opis jakiegoœ ciała niebieskiego, najprawdopodobniej jednak odnoszšcego się do komety.
"Pędzšcymi długimi iskrami" bowiem nazywano potocznie w czasach Nostradamusa komety.
W wyrażeniu "odnowi wieki", można widzieć aluzję do przełomu tysišcleci... Nostradamus daje do zrozumienia, że przed przejœciem w nowš epokę ludzkoœć musi zostać ukarana przez "wielkiego sprawcę".
Wyrazy w trzeciej linijce to okropieństwa panujšce na Ziemi, gdy będzie "widziany ogień na niebie", a więc jeszcze przed rzeczonš katastrofš. Oznacza to, że czerwone deszcze kwasu azotowego - "deszcze krwi", - będš na Ziemi codziennoœciš, podobnie jak "głód" i "zaraza", będzie również panować wojna ("żelazo").
Wyrażenie mleko po francusku "laict", zdaje się być anagramem słowa "Laicite", co oznacza sekularyzm i uczucia antyreligijne, co podkreœla religijny charakter wojny.

O sytuacji, jaka będzie na œwiecie przed uderzeniem komety możemy się dowiedzieć z wielu czterowierszów Nostradamusa.

"Wkrótce umrze MABUS, I nadejdzie dla ludzi i zwierzšt okrutna klęska: Wówczas każdy uderzony ujrzy zemstę, Setka, dłoń, pragnienie, głód kiedy nadejdzie kometa. "(62/ 2)

Trzy "pierwsze" wersy tego czterowiersza opisujš sytuację po uderzeniu pierwszego obiektu - meteoru.
Wyrażenie Mabus prawdopodobnie odnosi się do Suddama Husajna, ponieważ słowo Mabus jest lustrzanym odbiciem słowa zbliżonego do sudam. Pierwsza linijka tego czterowiersza mówi więc o œmierci Suddama Husajna...
Trzeci wers odnosi się prawdopodobnie do krajów zachodu, które w największym stopniu ucierpiš na uderzeniu, stanowišcego rodzaj "zemsty" i zapłaty za ich grzechy.
Ostatnia linijka jest jednak interesujšca. Mówi ona o tym, że okropieństwa końca œwiata i zwišzanej z nim wojny, poprzedzš nadejœcie innego ciała zagłady. "Sto dłoni, pragnienie, głód" będš już powszechne zanim "nadejdzie kometa". Przy czym wyrażenie "setka dłoni" sugeruje zapotrzebowanie na jedzenie (ponieważ panować będzie "głód"), wodę (ze względu na powszechne "pragnienie"). Równie dobrze może odnosić się do szalejšcych, obcych żołnierzy, którzy będš okradali i plšdrowali bogatš Europę.

Kometa pomknie nad Morzem Œródziemnym i Egejskim, czemu można przypisać ten czterowiersz :

"Przez ogień Słońca na morzu Aż do Negropontu ryby na wpół ugotowane Mieszkańcy [z głodu] przyjdš aby je pocišć..." (3/ 2)

"Ogniem Słońca" odnosiłby się do komety.
Bliskoœć komety nad Ziemiš oraz odbijanie przez niš œwiatła słonecznego, spowoduje, że będzie wyglšdała jak drugie Słońce.
Przez swojš obecnoœć jednak spowoduje, że w miejscach na Ziemi, nad którymi zawiœnie, natężenie promieni słonecznych będzie zwielokrotnione. Mimo znacznego podgrzania klimatu na skutek efektu cieplarnianego jako skutku zmian klimatycznych po pierwszym uderzeniu, obecnoœć komety, spowoduje w niektórych regionach Ziemi niebywałe piekło...

Kometa będzie się przemieszczać z południa na północ, co potwierdzš póŸniej czterowiersze i czego dowodem jest ten fragment (wiersz 52) germańskiej Eddy :

"Surt idzie z południa ogniem zniszczenia
Boskich wojów miecz jak słońce błyszczy,
Skały kruszš się, wiedŸmy lecš w przepaœć
Męże kroczš œmierci drogš, niebo pęka... "

"Mieczem" "boskich wojów", który "błyszczy jak słońce" jest prawdopodobnie kometš.
Skruszenie się skał i pęknięcie nieba stanie się skutkiem jej uderzenia...

O zniszczeniach wojennych jak i tych na skutek uderzenia prawdopodobnie fragmentu komety w północnych Bałkanach mówi zapowiedŸ Nostradamusa :

"Wróg boi się odrzucenia do Tracji,
Pozostawiajšc płacze, jęki i grabieże [oraz miasta] wyludnione:
Aby pozostawić hałas na lšdach i morzach, religia wymordowana,
Od Jowisza rozgromieni, każda sekta cierpišca." ( ZapowiedŸ 129 Listopad )

Wyrażenie "religia wymordowana" podkreœla religijny charakter tej wojny; dla Nostradamusa "religiš" było zapewne chrzeœcijaństwo.
Ostatni wers jest nieco ciekawy. Ponieważ Jowisz w mitologii znany był jako bóg piorunów, należy rozumieć, że w tym czterowierszu przejawem jego potęgi będš również innego rodzaju œrodki, œrodki typu meteoroidalnego.
Tak więc w tym przypadku "Jowisz" "rozgromi" ludzkich œmiertelników gdzieœ na Bałkanach poprzez jakšœ małš kometę, w wyniku której uderzenia ucierpi każda ze stron: "każda sekta cierpišca".

Poprzez czterowiersze Nostradamusa można również powišzać wojnę we Włoszech ze zbliżaniem się komety.

Wydarzenia z walk toczonych we Włoszech nabierajš szczególnej intensywnoœci właœnie gdy na arenę pustoszenia tej częœci Europy wkroczy kometa.
Antychrystowi będzie bardzo zależało na rozprawieniu się z wierzšcymi, na zniszczeniu papiestwa i o ile to możliwe zabiciu jak największej liczby duchownych, a nawet samego papieża.

"Pojawi się w kierunku Północy
W pobliżu Raka brodata gwiazda :
Susa, Siena, Beocja, Eretria,
Wielki z Rzymu umrze, koniec nocy." (6/ 6)

"Brodata gwiazda" była znanym okreœleniem komety w czasach Nostradamusa.
Nazywana była tak zapewne z powodu workocza pyłowego czy gazowego, jaki cišgnie się za tymi ciałami niebieskimi. Poza tym, nawet w Babilonie komety nazywane były "niebiańskimi brodami".
Pierwszš linijkę należy rozumieć więc następujšco: w pewnym okresie końca œwiata, w konstelacji Raka "pojawi się" zmierzajšca "w kierunku północ[n]y[m]" kometa , która stanie się przyczynš nowej zagłady.

Samo pojawienie się komety "w pobliżu Raka" nie jest bez znaczenia.
Według XVI astrologów bowiem komety pojawiajšce się pod tym gwiazdozbiorem sš zapowiedziš, obok wojen, œmierci i suszy, także spustoszenia pól przez szarańczę i inne możliwe szkodniki.

W naszym przypadku jednak należy się spodziewać, że zbliżajšca się coraz bardziej kometa zakryje połowę nieba, zaliczajšc przy tym sporo innych konstelacji niż jej bazowš -Raka.
W historii już niejednokrotnie miało miejsce rozjaœnienie nieba przez kometę, do tego stopnia, że œwieciła jaœniej, choć bardziej zamglonym œwiatłem, niż Słońce.

Następne czterowiersze opisujš okres wojny.

"Przez siedem dni wielka gwiazda będzie płonšć,
Chmura spowoduje, że pojawiš się dwa słońca :
Duży mastif będzie wył przez całš noc
Kiedy wielki arcykapłan zmieni kraje."( 41/ 2 )

"Wielka, płonšca gwiazda" to właœnie kometa.
Z wyrażenia "pojawiš się dwa słońca" wynika, że kometa będzie widoczna w dzień przez co jej "chmura [pyłowa]" będzie odbijać promienie słoneczne, co w połšczeniu z nieustannym jonizowaniem jej powierzchni istotnie doprowadzi do wrażenia pojawienia się drugiego słońca na niebie. W historii już wiele razy tak się zdarzyło. Nazwanie komety mianem "słońca" jest bardzo słuszne i stosowane z resztš często przez wiele kultur.
W wyrażeniu "wielkiego mastifa" interpretatorzy Nostradamusa widzš Wielkš Brytanię.
Fakt, że "będzie wył" tłumaczy krytycznš sytuację w tym kraju. Poczštkowo będzie ona spowodowana wczeœniejszym uderzeniem meteorytu w północny Atlantyk. PóŸniej jednak przyczyni się drugie uderzenie.
Owa sytuacja w Anglii powišzana jest w jakiœ sposób ze "zmianš kraju" dokonanš przez "wielkiego arcykapłana"; osoba ta jest prawdopodobnie papieżem. Nie jest jednak pewne, czy chodzi tutaj właœnie o obecnego papieża. Z proroctw Œw. Malhiasza wynika, że obecny papież jest przedostatnim. Po nim ma być wybrany Piotr Rzymianin.
Z innych proroctw Nostradamusa wynika jednak, że w przyszłoœci dojdzie do "zmiany kraju" dla siedziby papiestwa. Dlatego dwie ostatnie linijki odnoszš się do póŸniejszego okresu a tym samym "wielki arcykapłan" nie odnosi się jednak do obecnego papieża.

Następny czterowiersz ma zbliżony numer do poprzedniego. Możliwe więc, że opisuje on zbliżony czas.

"Podczas pojawienia się brodatej gwiazdy,
Trzech wielkich ksišżšt stanie się wrogami :
Uderzenie z nieba spokój zachwiany,
Pau, wypływa Tyber, wšż na krawędzi leży." ( 43/ 2 )

Z czterowiersza wynika, że "podczas pojawienia się" komety dojdzie na œwiecie do jakichœ zmian politycznych.
Możliwe, że strach w obliczu kolejnego uderzenia zaowocuje uformowaniem się jakiegoœ paktu zbrojnego.
Nie jest jasne kogo Nostradamus miał na myœli, mówišc "trzech wielkich ksišżšt". Pewnie jednak majš oni zwišzek w wojnš toczonš akurat w Europie, ponieważ Nostradamus w opisywaniu przyszłych zdarzeń starał się nie wybiegać poza ten kontynent.
Fakt, że "stanš się wrogami" oznacza prawdopodobnie powstanie w czasie, trwajšcej już wojny jakiejœ koalicji, zjednoczonej w celu podbicia Europy. Dwoma z "trzech wielkich ksišżšt" mogš być Mahdi i Antychryst.
Trzecia linijka jest bardzo czytelna. Zarówno "uderzenie z nieba" meteoru jak i póŸniejsze - komety przyczyniš się do "zachwiania spokoju" i dotychczasowej harmonii w życiu na Ziemi.
Pau (z ostatniego wersu) jest miastem w południowo zachodniej Francji. Nostradamus sugeruje więc, że jest ono w jakiœ sposób zwišzane z czasem "pojawienia się" komety. Może w tym czasie tam właœnie dotrš wojska muzułmańskie.
Wšż z ostatniego wersu jest prawdopodobnie okreœleniem komety, ponieważ w zbliżony sposób została okreœlona, gdy nadeszła "[na] Egipt". Fakt, że "na krawędzi leży" oznacza, że to ciało niebieskie jest bliskie zderzeniu z powierzchniš ziemi. Można to nawet rozumieć, że owa kometa styka się już z atmosferš i że dzieli jš jedynie kilka chwil od zderzenia.
Z wyrażenia "wypływa Tyber" wynika, że owe szczególne zjawisko będzie właœnie stamtšd obserwowane, a więc w północno-œrodkowych Włoszech.

Następny, trzeci z kolei czterowiersz o zbliżonej numeracji odnosi się prawdopodobnie do papieża, a przy tym łšczy sytuację atakowanej Europy w obliczu kolejnej katastrofy :

"Wielki stary, lamentujšcy wróg ginie z otrucia,
Monarchowie przez ogromnš liczbę podbici :
Spadajšce kamienie, ukryte w runie,
Przez œmierć na próżno artykuły cytowane." ( 45/ 2 )

Postać z pierwszej linijki może być właœnie papieżem. Wynikałoby z tego, że zostałby otruty przez nienawidzšcych go muzułmanów.
Czwarta linijka prawdopodobnie też odnosi się do papieża.
Druga linijka prawdopodobnie opisuje "po(d)bicie" atakowanej częœci Europy przez "ogromnš liczbę" obcego wojska. Z drugiej linijki wynika również, że "podbita" zostanie nie przez nowoczesnš technologię, a przez właœnie "ogromnš liczbę" kul armatnich.
Trzeci wers jest nieco ciekawy. Po pierwsze : "runo" było znanym niegdyœ okreœleniem warkocza komet. Wynika zatem, że kometa zbliży się na tak małš odległoœć od Ziemi, że w skutek oddziaływania grawitacyjnego rozpadać się zacznie na mniejsze fragmenty, które przybiorš formę odrywajšcych się z warkocza gęstych deszczy "spadajšcych kamieni".

O tych samych "kamieniach" wspomina również czterowiersz, łšczšcy za razem także klęskę głodu we Włoszech jako następstwo katastrofy :

"...Skały jak deszcz padać będš w Toskanii.
Kilka lat potem nie będzie ani pszenicy, ani jęczmienia,
Aby uszczęœliwić tych z głodu mdlejšcych." (42/ 3)

Toskania jest krainš we Włoszech, leżšcš na zachód od Apeninów i na północ od Rzymu.
Wspomniany "deszcz" "kamieni" może być efektem obecnoœci coraz bardziej zniżajšcej się komety, której drobniejsze odłamki wpadnš w atmosferę.
Fakt, że wspomniane zjawisko w tak wielkim stopniu i z takš intensywnoœciš odczuje akurat Toskania, dowodzi, że kometa będzie się właœnie nad tš kraina przemieszczać.

O dalszych losach papiestwa mówi czterowiersz...

"Blisko Tybru przyciœnie Libijczyków:
Przed wielkš powodziš:
Wódz statku pojmany, rzucony na łódŸ:
Zamek, pałac w pożodze." (93/ 2)

Dwie pierwsze linijki sš niejasne, ale prawdopodobnie odnoszš się do toczonej we Włoszech bitwy.
"Statek" z trzeciego wersu symbolizuje Koœciół.
"Pojmanie" jego "wodza" sugeruje uprowadzenie papieża.
Wyrazy "zamek" i "pałac" z ostatniej linijki mogš być synonimami odpowiednich terminów : Koœciół, Watykan.
To, że znajdujš się "w pożodze" należy rozumieć dosłownie w przypadku Watykanu. W odniesieniu do Koœcioła można to interpretować jako opłakany stan tej instytucji i czas ciężkich prób jej wyznawców.

A co się stanie z papieżem ?

"Przed Rzymem wielki pozostawi duszę,
Strach na obcš armię padnie:
Zasadzkę niedaleko Parmy,
Dwaj czerwoni będš razem œwiętować." (22/ 5)

Osobš z pierwszej linijki jest prawdopodobnie papież.
Wynikałoby z tego, że będzie on próbował uciec przed Antychrystem. Próba ta nie powiedzie się jednak i "przed Rzymem" umrze lub zostanie zabity (no chyba, że zwrot "pozostawi duszę" można rozumieć jako wniebowstšpienie...).
Na czeœć jego œmierci i prawdopodobnie również na czeœć zniszczenia - a œciœlej spalenia - Watykanu, Mahdi z Antychrystem - "Dwaj czerwoni" - "będš razem œwiętować".
Druga i trzecia linijka odnosi się do walk toczonych we Włoszech.

"Przez ogień z nieba miasto prawie spalone:
Urna zagraża znowu Deukalionowi:
Poruszona Sardynia przez punickie łodzie,
Po którym [po czym] Wagę opuœci Featon." (81/ 2)

Wers pierwszy i trzeci odnoszš się do opisu ciężkich bojów w walce o Włochy.
"Ogień z nieba" można tłumaczyć zamiast ostrzału altyleryjskiego również jako burze meteorytowš, doprowadzšjšca do "prawie" zupełnego "spalenia" "miasta"(Rzym ?).
"Urna" to inaczej popielnica.
Deukalion jest mitycznym odpowiednikiem Neogo.
"Urna" jednak, która "zagraża... Deukalionowi" to ciało niebieskie, które w obliczu swego upadku wzbudza strach wœród ludzkoœci, ponieważ zarówno Potop jak i (nasz) koniec œwiata jest przez nie powodowany.
Fakt, że "urna zagrozi" nam "z n o w u" oznacza, że ludzkoœć stanie w obliczu kolejnego upadku i ponownej zagłady. Przy czym Deukalion jest tutaj uosobieniem katastroficznej istoty ludzkoœci, odzwierciedleniem losu biednego człowieka nieustannie targanego przez kosmiczne konwulsje.
Porównanie przez Nostradamusa przyczyny drugiej katastrofy z przyczynš Potopu jest bardzo słuszne : jest niš kometa.
Ostatnia linijka okreœla czas wystšpienia drugiej zagłady, jako ten, w którym atakowane będš południowe Włochy.
Featon oznacza tutaj oczywiœcie kometę.
To, że "opuœci [on] Wagę" oznacza, że przemieœci się od dwie konstelację zodiaku od ostatniej pozycji - "pobliża Raka".
Tak więc "po" spustoszeniu "Sardyni" z konstelacji Wagi umknie Featon - kometa.

W cytowanym wczeœniej czterowierszu, pojawiło się słowo "Urna", przez co 4-wiersz ten można odnieœć do czasu poprzedzajšcego uderzenie komety :

"Do Foix wkroczy Król z Niebieskim Turbanem,
A rzšdzić będzie mniej niż cykl Saturna:
Król Turban Biały do Bizancjum swoje serce wygnał,
Słońce Mars, Merkury koło Urny." (73/ 9)

Wspomniana koniunkcja astrologiczna wydarzy się we wrzeœniu 2002.
Wtedy właœnie, może, choć nie musi, zostać zauważona niosšca zagładę kometa.
Warto zauważyć, że w opisie położenia tej komety użyto okreœlenia "Słońce Mars, Merkury koło Urny", a nie "Urna, Mars, Merkury, koło słońca"...

Wracajšc do sytuacji we Włoszech : o dalszym biegu wydarzeń w niszczonych przez wojnę Włoszech, a przy tym połšczeniu ich z domniemanš katastrofš mówi ten czterowiersz, jeden z nieopublikowanych :

"Noc zamienia się w dzień, wielki strach dokoła,
Przestroga dana. Kobieta wykrzykuje coœ o zemœcie.
Ruchy na Sycylii, w Dijon i Rzymie. Terror,
Miasta spływajš krwiš, podczas gdy fałszywy bóg się ukorzy."

Czterowiersz opisuje okropnoœci wojny Antychrysta.
Opisane wydarzenia w jakiœ sposób jednak łšczš się z pewnym szczególnym zjawiskiem, opisanym w pierwszej linijce.
Fakt , że "noc zamienia się w dzień", a przy tym towarzyszy temu "wielki strach dookoła", oznacza, że właœnie wtedy doszło do eksplozji uderzajšcej komety. Ruchy, wspomniane w trzeciej linijce, można rozumieć nie (tylko) jako społeczno-polityczne, lecz jako tektoniczne.
Ostatnie zdanie z tego czterowiersza odnosi się do przelewu krwi podczas wojny Mahdiego i Antychrysta ["fałszywego boga"].
Z czterowierszy tych wynika, że kometa uderzy gdzieœ na północy.
Po poczštkowym zaobserwowaniu jej "w pobliżu Raka", po przemknięciu jej nad Półwyspem Apenińskim, czemu towarzyszyć będš burze meteorytowe nad Toskaniš i upadek mniejszego jej fragmentu w "Dalmację", "pustoszšcego całš tš krainę", i znalezieniu się nad Rodanem, a przy tym wszystkim przemieszczeniu się jej do konstelacji Wagi, skšd umknie jak Featon, kometa najprawdopodobniej znajdzie się nad północš zachodniej Europy, gdzie dojdzie do jej katastrofy.

Jeżeli Ziemia nie dojdzie do zmiany położeń biegunów w następstwie uderzenia meteorytu w Atlantyk, to dojdzie do tego w wyniku uderzenia komety, co Nostradamus bardzo obrazowo przedstawił.

"Ziemia rozpadnie się w drobne kawałki, ziemia pękajšc wybuchnie, ziemia zadrgawszy zakołysze się, ziemia się mocno będzie zataczać jak pijany i jak budka na wietrze będzie się chwiała; grzech jej zacišży nad niš, tak iż upadnie i już nie powstanie." - Księga Izajasza 24, 19-20 .

 zrodlo:
http://ziemiaidakos2.republika.pl/przepowiednie/nostradamus.html
o

nie powstanie." - Księga Izajasza 24, 19-20 .

Portret użytkownika Alena

Multivers= Bog  jest

Multivers= Bog  jest wspaniala ,swiadoma ,potezna , energetyczna struktura ,ktora stale ewoluuje. Jest to Ewoluujaca Boska Swiadomosc ,ktorej fragmentem ,jest kazda jej czesc -tak wiec my ludzie rowniez. My takze w Tym rozwoju uczestniczymy  ,wiec przyszlosci ,nie da sie nigdy przewidziec ,gdyz nowe zmiany nastepuja w kazdej kolejnej chwili. Religie mowia ,ze przyszlosc zna tylko Bog i to jest prawda. Reszta to przypuszczenia lub przeslania ,ktore przeszly przez maly ludzki umysl/ male ludzkie ego/ , wiec moga nam jedynie cos zaledwie sygnalizowac. Pragne aby przyszlosc ludzkosci ,ukladala sie jak najpiekniej i dobro zawsze zwyciezalo .

Portret użytkownika Lio82

Czytając ten atykuł i patrząc

Czytając ten atykuł i patrząc na info o pogodzie na zimę uważam że jest to możliwe co się dzieje, zbliża się zima stulecia, fema się przgotowuje na coś długiego i zimnego , + przepowiednie na temat 3 dni nocy w okrutną moźną zimę + 3 wś... kto ma inne zdanie niech pisze i troluje i tak mnie nie ruszy .

Portret użytkownika RH+

A może okaże się, że na

A może okaże się, że na Marsie dalej jest zycie i stąd bunt oszukanego społeczeństwa? Może zobaczymy na niebie wielki fajerwerk, gdy Marsjanie odstrzelą synka? Wtedy nie będzie już można ukryć faktów i uciec przed rozgniewanym tłumem. 
Nie wiem, co was naprowadziło na tę zimę stulecia - bo chyba nie podgrzewacze żywności zamówione przez FEMA? Poza tym - z zimnem nie walczy się za pomocą m16 a 1,6 mld amunicji to nie w kij dmuchał, to z kija strzelał.
 
Albo kolejna okazaja do Blue Beam i NWO pełną gębą.

Portret użytkownika genia-z-sioła

No ale Amerykańscy synoptycy

No ale Amerykańscy synoptycy prognozują
na ten sezon wyjątkowo ciepłą zimę...
Co innego Rosjanie - ci zapowiadają
właśnie zimę stulecia...
Ale nawet, gdyby takowa miała być,
to na co do schronu zaraz włazić?
 

Strony

Skomentuj