Nefilim, wielka zagadka księgi Enocha

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Nazwa Nefilim pojawia się niemalże zawsze gdy wspomina się o przypadkach kontaktu naszych przodków z pozaziemskimi istotami. Jednakże czym tak naprawdę były owe istoty ? W głównym kanonie Pisma Świętego pojawiają się  co najwyżej kilka razy i są określane mianem „upadłych” bądź „gigantów”. Zgodnie z Biblią zamieszkiwali oni Ziemię Obiecaną na długo zanim pojawili się tam Izraelici.

Nefilim pojawiają się po raz pierwszy w księdze Rodzaju tuż przed historią o Arce Noego, gdzie opisywana jest geneza ich powstania.

"A kiedy ludzie zaczęli mnożyć się na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie jakie im się tylko podobały. (…) A w owych czasach byli na ziemi giganci, a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze mający sławę w dawnych czasach" – Księga Rodzaju 6:2

Zgodnie z powyższym fragmentem Nefilim mieliby więc być hybrydami aniołów i ludzi, charakteryzującymi się ogromnym wzrostem i siłą. Po raz drugi i ostatni słyszymy o nich w Księdze Liczb, w której szpiedzy wysłani na zwiad omawiają ich wielki wzrost w stosunku do przeciętnego człowieka.

"Kraj, któryśmy przeszli, aby go zbadać, jest krajem, który pożera swoich mieszkańców. Wszyscy zaś ludzie, których tam widzieliśmy, są wysokiego wzrostu. 33 Widzieliśmy tam nawet olbrzymów - Anakici pochodzą od olbrzymów - a w porównaniu z nimi wydaliśmy się sobie jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach."- Księga Liczb 13:32

Mimo wszystko najwięcej informacji na temat biblijnych gigantów można wziąć z apokryficznej księgi Enocha. W naszym kręgu kulturowym mało kto słyszał o tym proroku, a to dlatego że jego teksty ( w odróżnieniu od wczesno-etiopskiego Kościoła Prawosławnego) zostały wyłączone z kanonu Pisma Świętego w okolicach IV wieku n.e . Enoch (lub Henoch) był pradziadem Noego oraz prorokiem, który dzięki swojej wielkiej przyjaźni z Bogiem jako pierwszy człowiek dostąpił wniebowstąpienia. W swojej najbardziej głośnej księdze Obserwatorów opisywał on grzechy popełniane przez aniołów i prawdziwe kulisy zaistnienia biblijnego potopu.

Grzech aniołów
6.
1 Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki.
2 Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: "Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci".
3 Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: "Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech".
4 Wszyscy odpowiadając mu rzekli: "Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku".
5 Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami.
6 Był o ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami.
7 Te są imiona ich przywódców: Szemihaza, ich dowódca, Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananiel, Zakiel, Samsiel, Sartael(...), Turiel, Jomiel, Araziel.
8 Są to dowódcy dwustu aniołów i wszystkich innych z nimi.

7.
l Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa.
2 Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła trzy tysiące łokci.
3 Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać.
4 Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć.
5 I grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom. Pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew. 6 Wtedy ziemia poskarżyła się na nieprawych.

8.
1 Azazel nauczył ludzi wyrabiać miecze, sztylety, tarcze i napierśniki. Pokazał im metale i sposób ich obróbki: bransolety i ozdoby, sztukę malowania oczu i upiększania powiek, bardzo cenne i wyszukane kamienie i wszelki [rodzaj] kolorowych barwników. I świat uległ zmianie.
2 Nastała wielka niegodziwość i wielki nierząd. Pobłądzili, a wszystkie ich drogi stały się zepsute.
3 Amezarak wyuczył zaklinaczy i nacinaczy korzeni, Armaros [nauczył] odklinania, Barakiel [ wychował] astrologów, Kokabiel złowieszczów, Tamiel wyuczył astrologów, Asradel nauczył dróg księżyca.
4 Ludzie ginąc wołali, a głos ich doszedł do nieba.

Wstawiennictwo archaniołów na rzecz ludzi
9.
1 Wówczas Michał, Gabriel, Suriel i Uriel spojrzeli z nieba i ujrzeli wielką ilość rozlanej krwi na ziemi i wszelką niegodziwość, jakiej dokonano na ziemi.
2 Powiedzieli je-den do drugiego: "Niech zniszczona ziemia zawoła głosem ich krzyków aż do bramy niebios.
3 A teraz, wam to, O Święci niebios, skarżą się dusze ludzi mówiąc: "Zanieście naszą skargę przed Najwyższego".
4 Rzekli do Pana, Króla: "Panie panów, Boże bogów, Królu królów! Twój chwalebny tron [ trwa] po wszystkie pokolenia świata, a twoje imię jest święte i wychwalane przez wszystkie pokolenia świata, błogosławione i chwalebne! Tyś wszystko uczynił i władza nad wszystkim jest Twoja. Wszystko jest jawne i otwarte przed Tobą i widzisz wszystko i nie ma niczego, co mogłoby być przed Tobą ukryte.
6 Zobacz więc, co uczynił Azazel, jak nauczył wszelkiej niegodziwości na ziemi i odsłonił odwieczne tajemnice przechowywane w niebie.
7 Semiaza nauczył zaklęć, ten, któremu dałeś władzę, aby panował nad tymi, którzy są z nim.
8 Pospołu poszli do córek ludzkich i spali z tymi kobietami i stali się nieczyści i objawili im te grzechy.
9 Kobiety zrodziły gigantów i przez to cała ziemia napełniła się krwią i niegodziwością.
10 Teraz zaś dusze zmarłych wołają i skarżą się. Aż do bram niebios skarga ich dotarła, bo nie mogą przemóc niegodziwości popełnionej na ziemi.
11 Ty wiesz wszystko, zanim coś się stanie i znasz ich sprawę. Jednak nic nam nie mówisz. Co mamy z nimi począć?"

10.
1 Wówczas Najwyższy, Wielki i Święty odezwał się. Posłał Arsialaiura do syna Lamecha mówiąc mu:
2 "Powiedz mu w moim imieniu: 'Ukryj się!' Wyjaw mu nadchodzący koniec, albowiem cała ziemia zostanie zniszczona. Na całej ziemi nastanie potop i to, co na niej się znajduje, ulegnie zniszczeniu.
3 A teraz naucz go, jak ma uciec i jak jego potomstwo ma przeżyć na ziemi".
4 Następnie Pan powiedział do Rafała: "Zwiąż Azazela za ręce i nogi i wrzuć go do ciemności. Otwórz pustynię, która jest w Dudael, i wrzuć go tam.
5 I rzuć na niego chropowate i ostre kamienie i przykryj go ciemnością. Niech tam przebywa na zawsze! Przykryj jego oblicze, żeby nie mógł widzieć światła
6 I żeby w wielki dzień sądu mógł być wrzucony do ognia.
7 Ożyw ziemię, którą zniszczyli aniołowie, i zapowiedz uzdrowienie ziemi, albowiem ja ożywię ziemię tak, że nie wszyscy synowie ludzcy wyginą z powodu wszelkiej tajemnicy, którą [aniołowie] dali poznać i nauczyli swych synów.
8 Cała ziemia została zrujnowana nauką dzieł Azazela i jemu przypisz cały grzech!".
9 Pan powiedział do Gabriela: "Wystąp przeciwko bękartom i rozpustnikom i przeciwko synom nierządu i zgładź synów nierządu i synów Czuwających z pośrodku ludzi. Odeślij ich, poślij ich jednego przeciwko drugiemu, niech się wygubią w bitwie, bo długość dni nie będzie im dana.
10 Będą cię oni wszyscy prosić, bo spodziewają się życia wiecznego i że każdy z nich będzie żył pięćset lat".
11 A do Michała Pan powiedział: "Idź, powiadom Semiazę i innych, którzy są z nim, którzy połączyli się z kobietami i ulegli z nimi zepsuciu z wszelką ich nieczystością.
12 Kiedy wszyscy ich synowie wzajemnie się pozabijają i kiedy ujrzą zniszczenie swych umiłowanych, zwiąż ich na siedemdziesiąt pokoleń pod wzgórzami ziemi aż do dni sądu i ich spełnienia, aż dopełni się sąd przeznaczony na całą wieczność.
13 W owych dniach zaprowadzą ich do otchłani ognia na męki i zostaną zamknięci w więzieniu na całą wieczność.
14 Wówczas [Szemihaza] zostanie spalony i unicestwiony wraz z nimi. Zostaną razem związani aż do końca wszystkich pokoleń.
15 Zniszcz wszystkie dusze lubieżne i synów czuwających, bo zepsuli oni ludzi.
16 Zniszcz wszelkie zło z powierzchni ziemi, a wszelkie złe dzieło ustanie. Niech pojawi się roślina sprawiedliwości i prawdy, a czyny staną się błogosławieństwem. Sprawiedliwość i prawdę będą sadzić w radości na zawsze.
17 A teraz wszyscy sprawiedliwi ocaleją i żyć będą [tak długo aż] zrodzą tysiące. Wszystkie dni ich młodości i ich starości dopełnią się w pokoju.
18 W owych dniach cała ziemia napełniona zostanie sprawiedliwością i cała zostanie zasadzona drzewami i napełni się błogosławieństwem.
19 Zasadzą na niej wszelkie przyjemne drzewa, zasadzą na niej winorośle, a winorośl, która zostanie na niej zasadzona, wyda obfity owoc. Wszelkie nasienie, które na niej będzie posiane, każda miara wyda tysiąc, a każda miara oliwek wyda dziesięć bat oliwy.
20 Wy natomiast oczyśćcie ziemię z wszelkiego zła i z wszelkiej nieprawości, i z wszelkiej nieczystości, którą przyniesiono na ziemię. Usuńcie je z ziemi.
21 Wszyscy synowie ludzcy będą sprawiedliwi i wszystkie narody błogosławić i służyć mi będą.
22 Ziemia zostanie oczyszczona z wszelkiego zepsucia, z wszelkiego grzechu, z wszelkiego gniewu i z wszelkiej udręki. Nie ześlę więcej na nią potopu po wszystkie pokolenia na wieki.

Oczywiście dzisiaj trudno jest powiedzieć czy zapiski z księgi Enocha to rzeczywiste odzwierciedlenie wydarzeń, które miały miejsce na Ziemi. Definitywnie zawarta w niej historia daje do myślenia i skłania do refleksji nad tym dlaczego została wykluczona z kanonu Pisma Świętego. Nie sposób zaprzeczyć, że wiele kultur na całym świecie opowiada o czasie, gdy nasza planeta doświadczyła Wielkiego Potopu. Katastrofalnego dla ludzkiej cywilizacji zdarzenia, które zostało wezwane przez "Bogów z nieba". Księga Enocha oraz inne pokrewne jej historie, nadają tym wydarzeniom jakże ważny kontekst. Potop, był emanacją walki bóstw z hegemonią gigantów.

 

Wczesnych historii o Potopie biorą swoje źródło w starożytnym Sumerze i mieście Eridu gdzie odnaleziono najstarszy dokument opowiadający na temat Wielkiej Powodzi czyli tak zwane Genezis z Eridu. W wielkim skrócie, opowiada on historię człowieka, a zarazem ostatniego króla przed potopem o imieniu Ziusudra, któremu Bogowie rozkazali zbudowanie ogromnego statku i zebranie w środku „ziarna życia”. Następnie, po zesłaniu wielkiej powodzi i spędzeniu przez Ziusudrę 7 dni i nocy na łodzi i skłonieniu się bóstwom, potop zostaje zakończony. Całość tekstu miała być napisana 2,300 lat p.n.e.

Niemalże to samo wiadomo nam z późniejszych przekazów akadyjskich, babilońskich, żydowskich oraz wielu wielu innych. W zasadzie trudno nawet stwierdzić, czy zapiski zawarte w Genezis z Eridu są pierwsze czy poprostu najstarsze z dostępnych. Wiele z nowopowstałych teorii na temat kontaktów naszych przodków z Obcymi, sugeruje istnienie zapomnianego okresu istnienia ludzkiej cywilizacji. Oczywiście, mówimy tu nie o sporadycznych brakach w dokumentacji, a całych tysiącleciach pokrytych mrokiem niewiedzy. Jak nie trudno się domyślić, tego typu teorie są z miejsca wykluczane przez niemalże wszystkich historyków głównego nurtu.

 

Ocena: 

3
Średnio: 3 (2 votes)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Ar

Coz Zydzi siedzieli w

Coz Zydzi siedzieli w Bibliotece Aleksandryjskiej i czerpali historie ze starych zapiskow ludow z rejonu Bliskowschodniego.
Potop byl w 2299 pne sa swiadectwa z Chin i Korei. Wtedy wybuchl wulkan Cerro Blanco w Ameryce Poludniowej. Przyczyna moglo byc ciekawe ustawienie planet. Zamiescil je Krysztalowy Wszechswiat w jednym z komentarzy.
Ci olbrzymi to byli nadi krewniacy ktorzy zyli w Kaananie ok 4000 lat temu. Mozna poczytac na blogu Rudaweb (Natufijczyk i Swiderczyk) byli troche wieksi od nas a ludy dookola chyba duzo mniejsze cos w rodzaju Pigmejow stad roznica. Nasi mieli olbrzymi wiedze ktora przekazywali innym i tyle.

Skomentuj