Obca Cywilizacja?

Kategorie: 

http://www.sxc.hu/

Pod większością artykułów traktujących o zjawisku potocznie zwanym UFO można znaleźć stwierdzenie jakoby były to pojazdy "obcej cywilizacji" To określenie jest fałszywe od początku do końca. Jak można powiedzieć obca, obcy o czymś z czym mamy do czynienia od przynajmniej kilku tysięcy lat? Słowo cywilizacja także budzi dużo zastrzeżeń.

 

Najstarszym dowodem na istnienie fenomenu ufo, bogów są pisma sumeryjskie spisane na glinianych tabliczkach które zostały napisane 3500 lat temu. Mało tego zostały skopiowane z wcześniejszych tabliczek o czym świadczą wpisane na nich adnotacje w stylu ''Nie mogłem odczytać". Więc czas naszego pierwszego opisanego kontaktu przesuwa się dużo dalej. Dochodzę więc do wniosku ze mówienie i pisanie obcy jest nażuconą nam formą nie mającą przełożenia na fakty.

 

Drugim członem określenia jest słowo "cywilizacja". Cywilizacja wg Wikipedii to:

Poziom rozwoju społeczeństwa w danym okresie historycznym, który charakteryzuje się określonym poziomem kultury materialnej, stopniem opanowania środowiska naturalnego i nagromadzeniem instytucji społecznych. Stanowi ona najwyższy poziom organizacji społeczeństw, z którymi jednostki identyfikują się. W skład cywilizacji wchodzą mniejsze jednostki np.: narody, wspólnoty pierwotne czy inne zbiorowości.

Więc mamy tu drugą sprzeczność. Jak można powiedzieć że zjawisko UFO ulega jakimkolwiek przeobrażeniom, rozwojowi? Z tego co zawarte jest w starożytnych podaniach a także w rysunkach naskalnych, płaskorzeźbach i rycinach nie można zaobserwować zmian w wyglądzie  i zachowaniu się tzw. pojazdów ufo. Nie dochodzi tu do żadnego rozwoju który moglibyśmy zaobserwować.

 

Mógłbym o tzw. UFO powiedzieć że jest to zjawisko ale to słowo jest raczej zarezerwowane do niematerialnych obiektów które możemy tylko i wyłacznie obserować. Podczas moich trzykrotnych obserwacji tych obiektów raczej stwierdziłem oddziaływanie obiektu na otoczenie, obiekt emitował jakiś rodzaj promieniowania świetlnego i cieplnego więc nie był zjawiskiem tylko formą czegoś materialnego. Nie wspomnę tu już o innych dowodach na materialna naturę UFO jak piktogramy czy też porwania.

 

Reasumując moje wywody chciałbym zaproponować inną formę określenia na Zjawisko UFO. Jeżeli pojawianie sie tych obiektów trwa tysiące lat przy swojej niezmienności formy i stylu zachowania czy nie można nazwać tego bytem?

 

Coraz więcej osób skłania się do tego iż UFO nie jest czysto materialnym obiektem badań. Wiele przemawia za jego niematerialną naturą. Powołując się tu na wiele doniesień o możliwościach tzw. kosmitów takich jak przechodzenie przez ściany ,dachy i zamknięte dzrzwi mozna się pokusić o stwierdzenie że mamy do czynienia raczej z formą energi zdolnej do materializacji w naszym świecie.

 

Nie jest dla nikogo wielkim zaskoczeniem że w dawnych czasach istoty te były brane za duchy,demony lub bogów. Dopiero kultura wspólczesnych mediów nadała temu czysto materialny charakter. Jestesmy zarzucani doniesieniami o badaniach kosmosu mającymi na celu odnalezienie życia poza Ziemią ale efektów na razie nie ma. Powiem więcej- efektów nie będzie ponieważ szukamy nie tam gdzie trzeba.

 

Szukając innych form życia zapominamy że od tysięcy lat nie jestesmy sami. Oni są tuż obok nas, trwając w swojej wymuszonej konspiracji. Rozglądając się czasem wypada otworzyć oczy.

 

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Komentarze

Portret użytkownika pasjonat

Zacząłeś spoko...ale pozniej

Zacząłeś spoko...ale pozniej deko sie nie klei.

Definicja cywilizacji jest moim zdaniem lekko nagieta. CYWILizacja i słowo cywil, zwiazek etymologiczny -> zdolnosc opanowania stanu spolecznego w sytuacji kiedy sluzby zbrojne staja sie zbedne. Zgadza sie to mniej wiecej z biblia - "szanuj blizniego swego jak ..."

Rozwoj ufo ktory obserwujemy ? Czym? 3 filmammi gdzie widac błysk na obwodzie i czarne plamy w czasie 0,01 sek ? Oko to tak widzi..gdyby nie film w HQ nic bysmy dalej nie wiedzieli. Rozwoj widzimy czasem na spreparowanych filmach ...

''Nie mogłem odczytać"

pradawna forma uwierzytelniania relacji. Choćby "Vulgata" czy "o obrotach sfer niebieskich"

przechodzenie przez zamknięte dzrzwi ?? takie samo jak przez otwarte tylko pod innym katem do futryny Smile

"Powiem więcej- efektów nie będzie ponieważ szukamy nie tam gdzie trzeba."
To jest wlasnie ta niescislosc ...ze MONSTER wie lepiej niz tysiace Gb/s idace z kilkunastu laoratoriow kosmicznych...
podobnie jak aron...

"Oni są tuż obok nas, trwając w swojej wymuszonej konspiracji. Rozglądając się czasem wypada otworzyć oczy."

pochwal sie jaki sprzet masz do robienia foto, pokaz jakies dowody udanych obserwacji Acute
pozdro

Myślę, więc jestem...

Portret użytkownika Fanka1

  Ponieważ dziś wczesnym

 
Ponieważ dziś wczesnym popołudniem część forumowiczów zapewne zajrzała na portal FAKT.pl i zna opisaną tam sprawę, zacytuję jedynie fragmenty z artykułu pod tytułem: PRZEŚLADOWANA PRZEZ OBCYCH
 
Tajemnica resortu obrony: UFO porywa...
08.05.2014 13:43
Bulls 67-letnia Hillary Porter twierdzi, że od piątego roku życia jest porywana przez Obcych
67-let­nia pra­cow­ni­ca MON Hil­la­ry Por­ter od dziec­ka jest prze­śla­do­wa­na przez UFO. Twier­dzi, że Obcy prze­pro­wa­dza­ją na niej eks­pe­ry­men­ty. Wie­rzą jej tylko ci, któ­rzy prze­ży­li coś po­dob­ne­go
Wie­rzyć czy nie? Kiedy nie ma świad­ków, ra­czej trud­no. Ale 67-let­nia Hil­la­ry Por­ter z całą sta­now­czo­ścią twier­dzi, że od dziec­ka jest po­ry­wa­na przez UFO. Ko­bie­ta prze­ko­nu­je, że jest żywym oka­zem do do­świad­czeń, jakie prze­pro­wa­dza­ją na niej Obcy! - czy­ta­my na sfora.​pl.
... Hil­la­ry Por­ter utrzy­mu­je, że ko­smi­ci po­ry­wa­ją ją wie­lo­krot­nie od dziec­ka. Nie jest w sta­nie nawet po­wie­dzieć, ile razy ją upro­wa­dzi­li. W to, co mówi, wie­rzą ci, któ­rzy twier­dzą, że sami prze­ży­li coś po­dob­ne­go.
67-lat­ka na­le­ży do osób twar­do stą­pa­ją­cych po ziemi. Lu­dzie z jej oto­cze­nia uwa­ża­ją, że nie na­le­ży do osób wy­my­śla­ją­cych nie­stwo­rzo­ne hi­sto­rie. Sama Hil­la­ry pra­cu­je w bry­tyj­skim mi­ni­ster­stwie obro­ny. A więc zaj­mu­je od­po­wie­dzial­ne sta­no­wi­sko. Jed­no­cze­śnie od lat do­ku­men­tu­je swoje spo­tka­nia z Ob­cy­mi. Ry­su­je to, co pa­mię­ta z każ­de­go ze swo­ich spo­tkań z ko­smi­ta­mi. Ma już po­kaź­ną ko­lek­cję tych ob­raz­ków.
- Pierw­szy raz po­rwa­no mnie, gdy mia­łam 5 lat. Ba­wi­łam się w tra­wie za domem, gdy nagle po­ja­wił się przede mną dziw­ny stwór, po­dob­ny do gada. Miał łusz­czą­cą się skórę, czar­ne dziu­ry w miej­scu nosa i małe usta. Był nie­wy­so­ki, mie­rzył około 150 cen­ty­me­trów, ale bar­dzo silny. Chwy­cił mnie i za­cią­gnął do swo­je­go stat­ku - opo­wia­da Hil­la­ry - Pa­mię­tam, ze le­ża­łam naga, na ja­kimś stole. Wokół mnie było mnó­stwo róż­nych świa­te­łek i Ob­cych. Mieli ostre na­rzę­dzia, do­ty­ka­li mnie nimi, a ja krzy­cza­łam. Nic wię­cej nie pa­mię­tam z tego spo­tka­nia...
Hil­la­ry pa­mię­ta do­brze wszyst­kie póź­niej­sze po­rwa­nia. Po każ­dym z nich zo­sta­je jakiś ślad: si­nia­ki, krwa­we ranki na ciele. Roz­dar­te dziw­nie ubra­nia. Ko­bie­ta jest też prze­ko­na­na, że Obcy za­mon­to­wa­li jej w uchu im­plant. Długo cier­pia­ła w mil­cze­niu. W 1994 roku stwier­dzi­ła jed­nak dość: po­sta­no­wi­ła po­szu­kać in­nych ludzi o po­dob­nych do­świad­cze­niach.
W ten spo­sób po­zna­ła swo­je­go part­ne­ra - Kena Par­son­sa, który jest sze­fem sto­wa­rzy­sze­nia Aerial My­ste­ries So­cie­ty w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Do sto­wa­rzy­sze­nia od 2011 roku zgło­si­ło się już ponad 1500 osób twier­dzą­cych, że upro­wa­dzi­li ich Obcy! -
- - - - -
Ko­smi­ci, któ­rzy przy­by­wa­ją na Zie­mię, twier­dzą, że są tylko słu­ga­mi. Ci po­dob­ni do gadów są wyżsi hie­rar­chią, ale nad nimi są inni. To za­kap­tu­rzo­ne po­sta­cie, ze świe­cą­cy­mi oczy­ma. Gdy w nie spoj­rzysz w twoim mózgu eks­plo­du­ją in­for­ma­cje - twier­dzi Ken.
- - - - -
Dla­cze­go ko­smi­ci po­ry­wa­ją ludzi? Ken za­uwa­ża, że ko­smi­ci po­ry­wa­ją naj­czę­ściej ko­bie­ty. Przede wszyst­kim dla ich ja­je­czek i ma­te­ria­łu ge­ne­tycz­ne­go. Jest prze­ko­na­ny, że obcy robią to w ce­lach "ho­dow­la­nych", krzy­żu­ją ludz­ki ma­te­riał ge­ne­tycz­ny ze swoim.
 
Moim zdaniem porwania mają więcej celów, niż cele "hodowlane", co wynika z treści innych dostępnych w necie artykułów. Tak więc istota tych zdarzeń pozostaje niewyjaśniona.

Portret użytkownika Fanka1

Pasjonacie, wobec

Pasjonacie, wobec umieszczonej już na wstępie mojego postu informacji, że cytat pochodzi ze strony FAKT.pl, mam nadzieję, że deklarując się jako przeciwnik tejże strony ..... konsekwentnie.....nie czytałeś reszty postu.
Z pewnością jednak są tacy, którzy umieszczony przeze mnie tekst przeczytają... zwłaszcza ci, którzy w tygodniu pracują i nie mieli czasu na przeczytanie oryginalnego artykułu.

Portret użytkownika aron jasnowidz

poczekajcie na twarde dowody

poczekajcie na twarde dowody bo wkrótce będą ,świadomość obcych w naszych ciałach jest juz i spotkałem się z nia juz kilka razy ,ale są też obcy cieleśni którzy żyja wśród nas ,wielu z was mija ich w miescie ,ma ich w rodzinach ,ale nie jesteście na razie w stanie ich zauważyć ,bo jak pisałem oczy mamy sztucznie zmodyfikowane ,natomiast wiele ludzi czuje że cos jest nie tak i ci zgłaszają sie do róznych ludzi którym dano mozliwośc zobaczenia podczepień ,gdy matka słyszy w głowie aby zabic swoje dziecko i męża ,to wówczas wie że coś się z nią złego dzieje ,dopóki byla mściwa ,zazdrosna biegała za pieniędzmi ,karmiała to w sobie ale gdy teraz brakuje im energii bo jest ona zakłocona  http://losyziemi.pl/zarejestrowano-kolejna-serie-impulsow-elektromagnetycznych-nieznanego-pochodzenia-zrodlo-moze-byc-poza-nasza-galaktyka#more-29190
to ci w środku sie duszą i zmuszaja ludzi to takich zachowań ,a ludzie zachowując zdrowy rozsądek szukaja pomocy juz nie w nauce ,w lekarzach czy w kościele ,tylko u tych którzy moga to zobaczyć ,a poniewaz nie ma przypadków dlatego Góra kieruje ich tam gdzie otrzymaja pomoc.Niedługo będą twarde dowody na ich istnienie w postaci nagrania z nimi samymi ,ale zrobia to tylko wtedy kiedy żadna agencja rzadowa nie przysle potem do tych ludzi zastraszaczy w garniturach ,zmiany idą wszędzie więc to kwestia czasu abyśmy zobaczyli to co nad nami lata w pełnej krasie .Nie ma sensu teraz spierać sie o nich i towrzyć teorie bo tak poznamy prawdę ,ważne jest jedno abysmy ich nie karmili ,nienawiścia ,zazdrością ,zawiścią itd ,dlatego pisze na tym portalu bo tu jeszcze miesiac temu w komentarzach królowała nienawiśc ,nietolerancja ,zawiść ,wyzwiska itd ,dlatego Góra porosiła aby reagować tam gdzie są obcy zasialni i stąd macie wytłumaczenie dlaczego pisze swoje psoty tu na tym portalu i dlaczego nie zrażam sie nienawiścią i wyzwiskami .Ja widziałem podczepienia i reakcje ciała ludzkiego jak to sie zdiagnozuje i jak to nie chce wyjść z ciała ,dlatego wiem że wkrótce będzie wam dane zobaczyc to samo ,zresztą wielu z was widzi to w rodzinie ale jeszcze nie ma odwagi przyznac się ze to może byc to o czym pisze.Ci co mieli odawge to zawuazyc i napisac do mnie zostali zmuszeni do okropnych rzeczy i teraz kiedy mogą sie tego pozbyć robią to nie patrząc na śmieszność i wyzwiska wasze i innych ludzi ,maja odwage walczyć o swoje życie i robią to ,dlatego prosze nie osądzajcie innych zanim nie poznacie prawdy ,a będzie ona wam dana szybciej niz myslicie .

Portret użytkownika Angelus Maximus Rex2

Zwodzisz diabelsko pisząc

Zwodzisz diabelsko pisząc prawdę w taki sposób by zyskac wiernych do zwiedzenia.
 Jesteś fałszywy i masz zły cel. Mnie nie zwiedziesz, bo jestem synem światłosci a ty mroku.

...Angelus Maximus Rex

Portret użytkownika MONSTER

Od pewnego czasu myślę

Od pewnego czasu myślę podobnie. Zastanawia mnie tylko dlaczego nie napiszesz wprost kto jest autorem tych podczepień. I kto się tak naprawde karmi złą energią. Słowo demon jest aż tak trudne?

Portret użytkownika pasjonat

twarde dowody ? byla taka

twarde dowody ?

byla taka reklama-karma dla psow... po niej byly takie wlasnie...

Ps piszesz glupoty = ja musze czytac by ocenic... wiec mam prawo nazwac to kupa z sita z grubymi oczami.
daj chociazby minimalny dowod (inny od anonimowego postu) ze masz jakiekolwiek moce. bo ja twierdze ze jedyna moc to ok 2,1J przy oddawaniu stolca lub bąka.

Myślę, więc jestem...

Portret użytkownika Angelus Maximus Rex2

To zwodziciel. Sekta Nie ma

To zwodziciel. Sekta Nie ma żadnej mocy, tylko mentorską szkołę jazdy. Jest nikim, po za tym, że slugą ciemnych mocy. Ujawnia prawdę w taki sposób, by zwieść wiernych. To zły człowiek.

...Angelus Maximus Rex

Strony

Skomentuj