Przedświadomość megalityczna

Kategorie: 

Źródło: popotopie.blogspot.com

Każdego roku odkopuje się starożytne artefakty, nie tylko one są zasypane. Przykryte glebą są całe miejscowości. Z wykopalisk wiemy, że zaginiona ludzkość zajmowała się sprawami duchowymi, że to ich najbardziej nurtowało. Zapomniane pismo, nieznane symbole oraz dziwaczne posągi przedstawiają dla naukowców nie lada zagadkę. Rozszyfrowaniem pradawnego kodu zajmuje się po części antropologia religijna i kulturowa oraz psychologia. Antropolodzy, zwłaszcza megalitomaniacy zaznajomieni są z pracami psychiatry Immanuela Velikovskiego, o globalnej po katastroficznej amnezji.

Zacznijmy od psychologii, jako że ona jest tu kluczowa. Psychologia jak sama nazwa wskazuje (Psyche i logos) to nauka o duszy, badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Przez cały XVII wiek stosowano nazwę „pneumatologia” (od gr. pneuma – tchnienie, duch). Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. (Proszę abyście państwo zapamiętali w tym momencie zwrot „zjawiska psychiczne”)

Psychika-dusza, w tym zjawiska psychiczne, interesowała ludzi we wszystkich kulturach od zawsze. Ewolucjoniści twierdzą, że systematyczne gromadzenie wiedzy empirycznej na ten temat rozpoczyna się dopiero w XIX wieku. Wcześniej psychologia była traktowana jako dziedzina filozofii. Dawnych filozofów (starożytnych badaczy) najbardziej interesowała specyfika procesów psychicznych: czy mają charakter materialny, czy też są funkcją odrębnej substancji (duszy). Filozofowie, którzy wnieśli największy wkład w rozwój psychologii to Platon (jako pierwszy opisał konflikty wewnętrzne), Arystoteles (systematyczna klasyfikacja procesów psychicznych, prawa kojarzenia), św. Augustyn, Kartezjusz, John Stuart Mill.

Psychologia zaczęła się bardzo dawno temu, prawdopodobnie zaraz po upadku i wygnaniu człowieka z Edenu. Ludzka pre historia to jedna wielka edukacja o świecie ducha-Psyhe. Ku takiemu stwierdzeniu skłania nas wiedza (zakazanej) archeologii. Znaleziska pochodzące z okresu zaginionych cywilizacji (jednej przedpotopowej), wydają się potwierdzać taki pogląd. Dzisiejsza psychologia wydaje się wracać do swoich prehistorycznych początków. Niemiecki filozof i psycholog Wilhelm Wundt wraz zespołem w oparciu o publikację „Jak należy badać duszę? Czyli o metodzie badań psychologicznych” napisaną przez  Polaka Juliana Ochorowicza w roku 1869 usystematyzował metodę rejestracji subiektywnych doznań określaną jako introspekcja. (Patrz tekst pt.; „Nowy nieznany  rodzaj Jogi ?„)

 

Kim był Ochorowicz ? Julian Ochorowicz (ur.1850, zm. 1917) to badacz psychologii eksperymentalnej w zakresie zjawisk mediumicznych. Pozostańmy w środowisku zdań naukowych, ładnie brzmiących. Otóż zjawiska mediumiczne to inaczej wywoływanie zjawisk paranormalnych za pośrednictwem mediów – osób podatnych na sugestię i hipnozę, zdolnych do odczuwania zjawisk telepatycznych, „wywoływania duchów” itp. Są to, między innymi, wspomniane na początku „zjawiska psychiczne” (pamiętajmy, że nie każdy proces psychiczny musi być uświadomiony). Termin „mediumizm” określa umiejętność osoby (medium) doświadczania tego, co według niej jest kontaktem z duszami umarłych, duszami niematerialnych jednostek, z aniołami lub demonami, są duchowymi „bramami” poprzez które następuje kontakt. „Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec” Ew. Jana 10, dlatego Jezus jest „bramą”, przez którą mamy dostęp do Ojca: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (J 14, 6) („Przejścia przez duchowe bramy – ale dokąd ?„)

Otóż psychologia to po części mediumizm, a dobrzy psychologowie to także ‚kontakterzy’ (muszą posiadać zdolność kontaktu ich psyche-duszy z duszą-psyche-umysłem badanego. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Polacy są uduchowieni, że jesteśmy pod tym względem, przez Boga, obdarowani. Wspomniany Ochorowicz prowadził badania z zakresu psychologii eksperymentalnej i opisywał je w publikacjach zwartych. Badał empirycznie zagadnienia z dziedziny hipnotyzmu, telepatii, także wspomnianego mediumizmu – wiele wyrażonych przez niego poglądów, chociaż nie zostały one systematycznie wyłożone w formie dopracowanej teorii, pozwala zaliczać Ochorowicza do prekursorów koncepcji psychologii nieświadomości wyprzedzających idee Freuda !

Polski geniusz Ochorowicz

Warto wspomnieć, że z inicjatywy Ochorowicza i innych znanych psychologów w dniach 6-10 sierpnia 1889 roku na Polu Marsowym w Paryżu (na platformie w Wieży Eiffla) odbył się I Międzynarodowy Kongres Psychologii Fizjologicznej. Skoro Polak jest pionierem psychologii nieświadomości, a nie Freud, to idzmy jego śladem i zastanówmy się czym jest ten psycho-fenomen. Zacznijmy od podświadomości. Podświadomość w teorii Freuda (który zapewne korzystał z prac Polaka) to termin często utożsamiany z pojęciem przedświadomości. W polskich tłumaczeniach dzieł Freuda niekiedy zastępuje pojęcie nieświadomości, a więc mamy podświadomość, mogącą być nazwaną przedświadomością (historą nieznaną), słusznie nazywaną nieświadomością. Podświadomość = nieświadomość i jest czymś co nie jest uświadomione (zakryte [okultystyczne]).

Psychologia analityczna uważa aktywny kontakt człowieka z jego nieświadomością indywidualną (podświadomością indywidualną) oraz archetypami za konieczny dla zachowania zdrowia psychicznego ! Czym jest tzw. „nieświadomość indywidualna” ? Zanim odpowiemy na to pytanie przypomnijmy szybko czym jest okultyzm. Okultyzm z łac. occulere znaczy ‚skrywać’. W szerszym znaczeniu terminem okultyzm określa się gnozę, magię i mistykę. A więc poprzez skrywanie/ukrywanie (proces skrywania/ukrywania) podświadomość oddziałuje się na świadomość. Proste ! Wróćmy do postawionego pytania o nieświadomość osobniczą.

Nieświadomość indywidualna (nieświadomość osobnicza) to nieświadoma (ukryta/skryta) sfera życia psychicznego człowieka. Zawiera w sobie procesy psychiczne, które odbywają się poza świadomością człowieka. Termin świadomość jest bardzo nieprecyzyjny, wręcz mglisty, i przez naukowców uznany za teren tak na prawdę nierozpoznany (książka „Psychologia Racjonalna” M. Krapiec). Przyjęło się, że bazą (fundamentem) dla nieświadomości indywidualnej jest znacznie obszerniejsza nieświadomość zbiorowa ! (Dla ruchu New Age odpowiednikiem nieświadomości zbiorowej jest Kronika Akaszy – Kosmiczny Bank Danych) Nieświadomość zbiorowa to strukturalna część ludzkiej psychiki, której istnienia dowodził Carl Gustav Jung. Ma ona zawierać podstawowe wzorce reagowania (instynkty) oraz myślenia, przeżywania i zachowania człowieka (tzw. archetypy – archetypos).

Archetyp (archetypos) to z języka greckiego arche „początek”, typos – „typ” , jest to pierwotny wzorzec (pierwowzór) postaci, zdarzenia, motywu lub schematu. Jest najbardziej znany w definicji psychoanalitycznej, gdzie archetypy oznaczają elementy strukturalne nieświadomości (to jest rzeczywistości skrytej [okultystycznej]), wspólne wszystkim ludziom na świecie. Archetypy mają występować w nieświadomości zbiorowej i nieświadomości indywidualnej (inaczej w [paranormalnym] globalnym banku danych – Kronice Akaszy, New Age). Po raz pierwszy pojęcie archetyp, pojawia się u żydowskiego filozofa i teologa Filona z Aleksandrii (I wiek p.n.e.), znanego również jako Philo Judaeus, Yedidia, Filon Żyd, Filon Aleksandryjski.

Pradawne tajemnice świata megalitycznego.

Stosując terminologię filozofii Nowej Ery można zaryzykować, że Biblia to zbiór (danych) i łączność z Boską globalną strukturą (megalitycznej) historii ludzkości. Zacytujmy tu samego Filo Judasza: „A więc po wszystkich innych stworzeniach […] stworzony został człowiek, i to, jak czytamy, podług obrazu Boga (kata eikona theou) i na jego podobieństwo (Rdz I, 26). […] Nie należy jednak doszukiwać się tego podobieństwa w specyfice ciała; albowiem ani Bóg nie ma postaci ludzkiej, ani ciało ludzkie nie jest podobne Bogu. Owo podobieństwo co do obrazu [eikon] odnosi się tylko do przewodnika duszy, do ducha; albowiem duch w każdym indywidualnym człowieku został stworzony podług jedynego prowadzącego Ducha Wszechświata jako praobrazu [archetypos]…„. (Filon z Aleksandrii, De Opificio Mundi 69; cyt. L. Cohna, Breslau 1909.).

(Kompilacja trzech zdjęć – Pierwsze z lewej to Ahura Mazda (dosł. Pan Mądry, Pan Wszystkowiedzący), środek to starożytny Babilon, w mitologii mezopotamskiej bóg słońca Shamash, a także sprawiedliwości, prawdy oraz prawa i pierwsza z prawej to starożytna Ameryka południowa, jak widać wszystkie symbolizują to samo, chociaż informacja dla niewprawnego badacza jest ukryta/zakryta.)

Okultysta Jung ur. 1875 r. –  zm. 1961 r.

Do psychologii pojęcie to wprowadził Carl Gustav Jung, który dowodził istnienia archetypów w oparciu o fakt występowania u ludzi i w dziełach, typowych i powtarzających się motywów (tzw.obrazów archetypowych  – megalitycznych, występujących we wszystkich religiach świata). Nieświadomość zbiorowa (Kosmiczny Bank Danych) określona została przez ewolucjonistów jako ukształtowana w toku ewolucji człowieka, a ponieważ ewolucja to fałsz, twierdzenie takie jest nieprawdziwe. W ocenie ukształtowanych materialistycznie specjalistów, nazywanych psychologami, którzy są zawodowymi okultystami, nieświadomość powstać miała (i gdzieś zapisana) pod wpływem powtarzających się przez wiele pokoleń doświadczeń. Odziedziczona ma być też po przodkach jako nieświadomość instynktowa i archetypowa, wyraża się w mitach, sztuce, ceremoniale religijnym, obyczajach, marzeniach sennych, a także w doświadczeniach granicznych, to jest przeżyciach mistycznych, paranormalnych czy stanach chorobowych wywołanych stymulacją nieświadomości. Stymulacji „czegoś” co jest w nauce niepoznane i niezrozumiałe, lub w bardzo niewielkim stopniu „poznane” i „zrozumiałe” ! (Proszę się zapoznać z książką „Wprowadzenie do Filozofii Świadomości” Karen Gloy)

(Zdjęcie – Przedpotopowa Joga. Starożytna Ameryka południowa)

Sądzi się, że okultysta Carl Gustav Jung (W 1913 roku zaczął tworzyć swój tajemny ‘dziennik’, jego dziadkiem był szwajcarski wolnomularz) cierpiał na problemy psychologiczne (częste koszmary i depresje), z duchowego punktu widzenia mogły być skutkiem cyrografu dziadka. Jung objaśnia nieświadomość zbiorową jako odpowiednik mitycznej krainy zmarłych, krainy przodków, a świadomy proces rozpoznawania jej głębszych pokładów przyrównuje do mitycznych podróży do krainy cieni (Refaim ?! Istoty te bytują w Szeolu, są pozbawione życia i ‚wiotcy’ –  patrz tekst pt.: „Przeradzanie się agregatów – część II zjawisk„.

Przypomnijmy, że prawdziwi psychologowie to także badacze psychologii eksperymentalnej w zakresie zjawisk mediumicznych-okultystycznych, dlatego radzimy przyjąć do wiadomości fakt, że psychologia to w gruncie rzeczy „naukowy” i prawnie zatwierdzony okultyzm – starożytna farmakia (odsyłamy do ważnej pozycji „Freud i Pseudonauka„, Frank Cioffi). Stąd też nie dziwi, że grono dyplomowanych psychologów uznało, dla wielu niewygodnego, Ks. Natanka za osobę cierpiącą na „urojenia religijne” ! Zalegalizowany ewolucyjny system wiedzy okultystycznej (psychologia) ocenia inny duchowy system, oparty o Boga Stwórcę. W ten sposób państwo – urzędnicy stosujący metodę walki psychologicznej, może wysyłać do psychuszek kogo chce !)

Okultysta Freud ur. 1856 r. – zm. 1939 r.

W roku 1907 Jung udał się do Wiednia na pierwsze spotkanie z innym znanym okultystą Zygmuntem Freudem – rozpoczęło ono trwający kilka lat okres intensywnej współpracy i przyjaźni. Wszystko trwało do momentu, gdy sam Jung stwierdził, że głównym powodem zerwania z okultystycznym systemem psychoanalizy Freuda była niezgoda na panseksualizm (jest to pierwotne pojęcie/określenie dzisiejszego wynaturzenia LGBTI); Jung nie podzielał (orgonicznego) przekonania Freuda, że w każdym zachowaniu człowieka dominującą rolę pełnią motywy czysto seksualne.

Wróćmy do Kroniki Akaszy i przypomnijmy jeszcze raz termin przedświadomości. Jest to wyraz wprowadzony do psychoanalizy przez Sigmunda Freuda jako określenie granicznej sfery psychiki między świadomością a nieświadomością. Obejmuje ona treści nie będące obecnie w polu świadomości (treści stłumione – w przeciwieństwie do treści wypartych, należących do sfery nieświadomości, oczywiście twierdzenia o przynależności ‚zjawisk psychicznych’ do jakiejś sfery, w świecie okultystów psychologów są umowne), lecz które mogą być łatwo aktywizowane (odczytywane/przywoływane z Globalnego Banku Danych) i powrócić do świadomości.

Tak dochodzimy do ‚wiary archetypicznej’. Możemy wierzyć albo w archetypy albo w żywe istoty duchowe, w Stwórcę. Wiara archetypiczna to magia i wydaje się, że jest wiarą ‚nieżywą’, inaczej Religią Masońską, jak ją określa profesor Zwoliński (przeczytajcie jego książkę „Religia Masońska„). Natomiast kontakt (dzięki archetypom) z prawdziwą, żywą i kochającą Istotą – Wszechmogącym to chrześcijaństwo.

I tak dochodzimy do starożytnej doktryny kamienia filozoficznego. Kamień filozoficzny (łac. lapis philosophorum) – legendarna substancja od wieków poszukiwana przez alchemików, zamieniająca metale nieszlachetne w szlachetne. Poszukiwania kamienia filozoficznego zaczęły się ok. I wieku n.e., ale tak na prawdę trwają od czasów niepamiętnych, megalitycznych. Od Arystotelesa przejęto ideę, że materia składa się z materii (gr. hyle) i formy (ducha, gr. pneuma), pneumatologia – psychologia. Kamień filozoficzny – według alchemików od późnej starożytności – miał być substancją, za pomocą której metale nieszlachetne (na przykład rtęć, ołów) można by przekształcić w wyniku procesu transmutacji metali (łac. transmutatio metallorum) w metale szlachetne: złoto lub srebro „…A złoto owej krainy jest znakomite; tam jest także wonna żywica i kamień czerwony…” Ks. Rodzaju 2:12 Czym lub bardziej KIM jest owo znakomite „złoto” skoro człowiek jest gliną (prochem ziemi) ? (Więcej w artykule pt.: „Kim byli (są) biblijni Zahab זהב – „zbudowani ze złota” ?„)

Przemiana ostateczna – Zbawienie

Termin przeistoczenie wszedł do użycia w teologii katolickiej w średniowieczu, wraz z potrzebą uściślenia rozumienia Eucharystii jako sakramentu, poprzez użycie pojęć wziętych z języka filozofii, zwłaszcza metafizyki, nauki pochodzącej ze świata megalitycznego. W Eucharystii następuje przemiana chleba i wina, w której ich istoty zostają zastąpione istotą Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa. Doktryna transsubstancjacji zakłada, że przemiana chleba i wina jest trwała, to znaczy po skończonej mszy pozostają one ciałem i krwią Chrystusa; dlatego konsekrowane hostie przechowuje się w tabernakulum. Wiara w to znalazła wyraz w katolickim kulcie Najświętszego Sakramentu np. adoracjach, procesjach eucharystycznych, zwłaszcza podczas święta Bożego Ciała. Pamiętajmy, że symbol nie może nas zbawić – jesteśmy zbawieni przez zjednoczenie z Chrystusem, a do zjednoczenia konieczna jest prawdziwa obecność w eucharystii.

Wróćmy na chwilę do początku artykułu i odgrzebmy zdanie, że nie każdy proces psychiczny musi być uświadomiony. Po spożyciu (starożytnej) eucharystii wcale nie musimy rejestrować cudu który się z nami, w nas dzieje. Jak pamiętacie psychologia uważa kontakt człowieka z jego indywidualną podświadomością oraz archetypami za konieczny dla zachowania zdrowia psychicznego, tym bardziej nauka o zaginionej duchowej i megalitycznej wiedzy (eucharystii) może być dla nas środkiem leczniczym. „To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?” Ew. Jana 6:50

Historia Polski dla wtajemniczonych czesc II

 

 

 

Ocena: 

3
Średnio: 2.5 (2 votes)

Komentarze

Portret użytkownika canu domini

Jehowy i inni żydowscy

Jehowy i inni żydowscy paszkwilanci zostawcie Boga w spokoju. Macie Boga-Człowieka Jezusa to precz pomiocie żyda. Sio ma rację, bo kto ma boga-człowieka ten nie ma Boga prawdziwego w sercu tylko ma materię taką jak pieniądze lub gówno. Macie boga z pieniędzy i gówna ulepionego na wasze podobieństwo, to nie pyskować tu, o czymś co nie ma nawet sensu. Zresztą dobrze sami o tym wiecie bo u was żydo-katolików nauka o Bogu prawdziwym zaczyna się DOPIERO po skończeniu 50 roku życia czyli zakończeniu przejścia pierwszego pełnego cyklu czakr. Ujadacze z piekła von do rabina po stosowne nauki! 

Portret użytkownika lipka

Ludzie chcieliby wszystko

Ludzie chcieliby wszystko wiedzieć nie myśląc, niektórym naprawdę 'wiedza' jednym uchem wpada a drugim wypada a może nawet większości. Ludzkość obecnie przypomina bezmyślne stado, które pozbawione przywódcy (przywódców) głupieje i daje zagonić się w sytuacje bez wyjścia. Przykre ale prawdziwe.

Portret użytkownika Znawca

Trzy wojny światowe są

Trzy wojny światowe są przewidziane w scenariuszu masona Alberta Pike. Za zgodą i pełną współpracą masonów z PiS i z poza PiS scenariusz ten jest w Polsce realizowany. Wojna musi zostać wywołana, niewierni, którzy cudzymi rękami nadal krzyżują Mistyczne Ciało Chrystusa czyli Tradycyjny KK w założeniu mają objąć władzę nad całym światem. Różaniec - 3 tajemnica bolesna - Cierniem ukoronowanie: Przed Piłatem Jezus wyznał, że jest królem. Więc oprawcy urządzili sobie szyderczą koronację. Ubrali Go w purpurę, na głowę wtłoczyli cierniową koronę, wołali: witaj Królu! Dziś władze kościelne i świeckie odrzucają Intronizację Chrystusa Króla Polski, niewierni kontynuują dzieło męki Tradycyjnego KK. Wojna niestety będzie bo wszelką władzę w Polsce posiada masoneria.

εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος ουτος ην εν αρχη προς τον θεον

Portret użytkownika Homo sapiens

Ludzkość została zainfekowana

Ludzkość została zainfekowana przez nauki demonów, stara się naśladować ufonautów w robieniu hybryd ! Kolejny raz zacznie się modyfikacja ludzkiej informacji DNA !

http://popotopie.blogspot.com/2015/01/prawdziwy-wadca-pierscieni-czesc-ii.html

Na szczęście Jezus Chrystus rozwali całe to ustrojstwo, wcześniej zabierze swoich wyznawców do Nieba ! Całościowe porwanie chrześcijan do innego wymiaru jest zdefiniowane charakterystycznym wyrazem „pochwycenie”, lub z języka angielskiego jako odczytywany „rapczer” (rapture). Natura tego zjawiska jest okryta wielką tajemnicą. Część badaczy Pisma Świętego zastanawia się jaka technologia może pozwalać na pewien rodzaj „teleportacji” oraz jednoczesne przeistoczenie ciał ludzkich w wyższe formy egzystencji (ciała chwalebne, anielskie, świetliste „…Bo gdy powstaną z martwych, nie będą się żenić ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebiosach….” Ew. Marka 12:25).

Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.-Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.

Portret użytkownika Angelus Maximus Rex2

NIESTETY SIĘMYLISZ. DUSZE

NIESTETY SIĘMYLISZ. DUSZE WSZYSTKICH CHRZEŚCIJAN, JAK I WYZNAWCÓW Z INNYCH RELIGII będą pokarmem demonów. Ci, dla których Bóg jest oczywistością, niezwiedzoną co do swej istoty religią i wiarą lecz wiedzą dostąpią owego wybrania o którym piszesz...

"Bo gdy powstaną z martwych, nie będą się żenić ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebiosach….” Ew. Marka 12:25)."

 Gdy słowami miłości, rozpaczy, czy strachu rozmawiasz z Bogiem, myśl o Nim jako o bezpostaciowej istocie i nie wzywaj żadnego imienia znanego z żadnej religii a wtedy i tylko wtedy twoje problemy zostaną rozwiązane.

W przeciwnym wypadku zawsze zwracasz się do Szatana!!

 Jaki dowód? Otóż liczba wybranych została określona 44 000!!

CZYŻBY LICZBA "CHRZEŚIJAN" WIERNYCH SWEMU "PANU" NIE PRZEKROCZYŁA PRZYPADKIEM TEJ GRANICY WIELOKROTNIE?

DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WYZNAWCÓW WSZELKICH INNYCH RELIGII,  stąd jedyny logiczny wniosek, że nie ma "PRAWDZIWEGO"  WYZNANIA I WIARY

 

...Angelus Maximus Rex

Portret użytkownika sandrax

To jest dla ciebie makabra

To jest dla ciebie makabra?śmiech na sali,tak trudno zauważyć że ma blizne od wczesniejszych tego typu masturbacji.Nie być mientki bo jak dojdzie do wojny to schowasz sie w mysią dziure,zazwyczaj szczekacze w necie w realu to zwykli tchórze.

Portret użytkownika lolo

czy ktos ma cala kiazke

czy ktos ma cala kiazke velykovskiego.i czy ktos pamieta tytul lub autora ksiazki przedstawiajacego neandertalczyka jako malpoluda polujacego na homo sapiens i porywajacego kobiety

Portret użytkownika MiterMann

http://www.nonpossumus.pl/ps

http://www.nonpossumus.pl/ps/Wj/20.php  i tyle w temacie....   niczym syzyf w stercie klamstw znalesc zalazek prawdy ktory jest skrupulatnie ukrywany.... czasami nawet .onion nie wystarcza lecz na .clos znajdzie sie pare ciekawostek ktore chcąc przepisać na common web zostaniemy ocenzurowani jak 5 letnie dziecko na lekcji....

>>>> "Law of 13" <<<<

jak komuś coś to mówi, to juz stoi wyzej w posiadanej wiedzy i zadaje mniej pytań aniżeli reszta Dirol

 

Portret użytkownika Ekscelencja

Artykuł wart przeczytania.

Artykuł wart przeczytania. Oczywiście że dla osób niezapoznanych z tą wiedzą może wydać się galimatiasem. Uważam że  należy wejść w proces poznawania  siebie i ten proces poznawania doprowadzi każdego do tej wiedzy. Każdy z nas podlega procesowi indywiduacji czyli indywidualnemu rozwojowi przez całe życie. Ten proces może przebiegać świadomie (kiedy mu pomagamy)albo nieświadomie ale jednak dotyczy on wszystkich. Okultyzmem zostały określone mechanizmy które działają w Rzeczywistość Wewnętrznej (dotyczy Podświadomości i Nadświadomości -Jaźni) . Dlatego wg rządzących (również kościół) ta wiedza powinna zostać zakryta/ukryta. Dlaczego? ponieważ prowadzi do zrozumienia, wiedzy i wolności. Ludzi którzy odkrywali tę rzeczywistość wewnętrzną nazwano okultystami i okrzynięto ich że są be.... Oczywiście wiedza którą odkrywamy dzięki Poznaniu Rzeczywistości Wewnętrznej może prowadzić jak wszystko do czynów dobrych jak i złych. Ale świat jest dialektyczny i my w nim mamy wybrać właściwą drogę i albo opowiedzieć się po stronie Dobra i je czynić albo.... Otrzymaliśmy wolną wolę ale zawsze w dziejach historii byli tacy którzy opowiadali się po przeciwnej stronie  Dobra. Ten wybór nas określa i pozwala na rozpoznanie tej polaryzacji. Dzisiaj w przestrzeni naszej planety Ziemi toczy się wojna o Świadomość  człowieka, o to aby nie pozwolić na ten wewnętrzny proces rozwoju (odciąga się uwagę poprzez głównie rozwój technologii) bo prowadzi on do Człowieka Humanistycznego, Człowieka który osiąga Równowagę między Rzeczywistością Zewnętrzną a Wewnętrzną, między Ziemią a Niebem, między Męskością i Kobiecością, Człowieka który we wszystkich aspektach Życia osiąga Równowagę. A centrum tej Równowagi jest Serce. Długi to proces i rozciąga się na całe Życie. Życzę Wam wszystkim Uwagi na te procesy. Pozdrawiam. E. 

Portret użytkownika skidoo23

Dzień dobry,

Dzień dobry,

O ile mogę zgodzić się na nazwaniem Freuda, Junga i im podobnych okultystami, absolutnie nie zgadzam się na rozciągnięcie tego na współczesnych psychologów. Wydaje się, że autor zatrzymał się w swoich poszukiwaniach na samych początkach psychologii/psychoterapii i nie kwapił się do tego, żeby sprawdzić jak wygląda stan wiedzy i praktyk współcześnie.

Gorąco polecam "Zakazaną Psychologię" Tomasza Witkowskiego. Psycholog ten w swojej książce ostro rozprawia się z psychoanalizą, terapiami psychodynamicznymi, gestalt, NLP i innymi cudactwami, które nie znalazły poparcia w badaniach empirycznych.

Współczesna psychologia już dawno porzuciła badanie "duszy" i jako nauka empiryczna skupiła się na obserwacji wyłącznie zachowań, używając pojęć takich jak cecha, osobowość, temperament, itp. do wyznaczenia ram teoretycznych dla wyjasnienia stałości/zmienności zachowania jednostek lub grup.

Co więcej, ostatnio istnieje silna tendencja do replikacji wielu badań, które w przeszłości stały się fundamentem dla rozbudowanych teorii psychologicznych. Poddanie ich silnej empirycznej weryfikacji postawiło psychologów przed konieczniością zmierzenia się z pewnymi pytaniami od nowa. 

Tutaj o replikacjach wspomniany przeze mnie autor: źródło

Na koniec dodam jeszcze - psychoterapeuta to NIE psycholog. Chociaż poszeczególni ludzi często łączą te funkcje. 

Pozdrawiam,

skidoo23

Portret użytkownika Angelus Maximus Rex2

Bardzo prawdziwie to opisałeś

Bardzo prawdziwie to opisałeś... pozdrawiam. Oby więcej refleksji nad sobą w każdym z nas...

Acha... Okultyzm, to oświecenie z czystego zła....

 Dla okultystów zło i dobro nie istnieje.

...Angelus Maximus Rex

Portret użytkownika demik

SIO co ty bredzisz jezus

SIO co ty bredzisz jezus odciąga ludzi od boga bo sam chce być królem ,a nie zauważyłeś że to ludzie modlą sie do jezusa to ludzie wystawiaja jezusa ponad boga jezus był człowiekiem ktury uczył ludzi mądrosci był ponad nich ale ludzie w tym czasie to zakłamana prowincja nic z tego nie zrozumieli kiedy szedł na krzyż kto sie za nim wstawił nikt bali sie o własne tylki tylko Jezus był na tyle odważny żeby wstawić czoła rzymowi a po latach kosciół wykorzystał nauki przerobione na swoje kopyto i okłamuje lud do tej pory.

Portret użytkownika Angelus Maximus Rex2

Ten Jezus, którego

Ten Jezus, którego ukrzyżowano, nie miał nic wspólnego z Bogiem, tylko z Szatanem, by stworzyć symbol "Zbawiciela", w którego uwierzą naiwni i lękliwi ludzie  jak ty...

" Każdy byt, który wykorzystuje ludzki lęk przed śmiercią, jest bytem szatanskim"... AMR

" Każdy człowiek, który wykorzystuje ludzkie emocje do zbijania fortuny materialnej jest piedolonym żydem, lub jego pachołkiem..." AMR

...Angelus Maximus Rex

Portret użytkownika Sio

Galimatias jednym słowem.

Galimatias jednym słowem.

Psychologia czy filozofia rozpoczęła się od tego, że ktoś uświadomił sobie, że nie rozumie siebie i innych.

Nikt z nieba nie był wygoniony ono się po prostu skończyło.

A Jezus jest jedynie królem chrześcijaństwa. Niebo chrześcijańskie rozpoczęło się 2 tys lat temu i niebawem się zakończy. Jezus nie ma nic wspólnego z prawdziwym niebem.

Jest królem tu i tylko tu i nie jest drogą do Boga on ludzi odciąga od Niego ponieważ sam chce nim być.

Jezus zastąpił bogów w wierzeniach i to jego jedyne osiągnięcie. O to chodziło żydom aby położyć religie - tzw pogańskie. Każde bóstwo było bardziej duchowe od Abrahama czy Jezusa i Mahometa. Jednym słowem mata cośta chcieli. NIC.

Portret użytkownika sandrax

Nie spinaj sie dziadek,daj

Nie spinaj sie dziadek,daj rzeczowe dowody na istnienie demonów pod ziemią,bo jak dotąd nie podałeś żadnego.O moje pożywienie nie martw sie,zapewne odwiedzasz biedronke i żresz pierogi z papierem toaletowym w środku.Piszesz o gównie,kozich bobkach,widać ze nie obce ci te klimaty.Za dużo świniny,dietka dziadek,dietka bo ci sie pompka zapowietrzy.

Portret użytkownika sandrax

Twoja łysina świadczy o

Twoja łysina świadczy o ciemnocie,a twoja rencina o kalectwie,i to nie tylko umysłowym jak widać.A nastepnym razem jak będziesz chciał kogoś olać to ściągnij spodnie,bo popatrz jak teraz wyglądasz.

Portret użytkownika sandrax

Nie załamuj sie,nie twierdze

Nie załamuj sie,nie twierdze że wszystkie twoje wpisy są do dupy.Czy ktoś cie tu popiera na tym forum?ile,dwie osoby,zaiste sukces full!!!I mimo prób wejścia z wazeliną co do niektórych pomiedzy nogi,nadal jesteś sam,a starając sie być alfą i omegą tego portalu lub nowym mesjaszem,powinienes mieć duże grono zwolenników.A tutaj bida z nędzą.

Portret użytkownika Sabaka

Jestem ciekawy skąd u Ciebie

Jestem ciekawy skąd u Ciebie taka niechęć do chrześcijaństwa. Czy Jezus Chrystus uczył czegoś złego? czy kogoś prowadzi do upadku? czy uczył nienawiści? czy kazał składać sobie ofiarę z materialnych rzeczy? On tylko wskazywał drogę którą możesz iść ale nie musisz.

Masz swojego Boga i OK. Chcesz sobie wierzyć w starożytnych Bogów czy inne historie to wierz a nie krytykuj innych za to w co oni wierzą, bo uważasz że jesteś od nich inteligentniejszy. A może chodzi o coś innego, po prostu robisz coś co Jezus nie popierał, dlatego szukasz innych Bogów którzy mieli by je akceptować?

Co do Bóstwa Chrystusa to niestety chyba masz jakieś braki, bo gdzie nie spojrzysz Jezus mówi o Bogu Ojcu, z resztą kościół również nie wypiera Boga Ojca. Jezus jest Osobą Boga (cielesną) i przyszedł po to by pokazać nam drogę powrotną do Ojca. Wierz w co chcesz ale daj innym tą samą możliwość.

Portret użytkownika Angelus Maximus Rex2

W usta Jezusa zostały włożone

W usta Jezusa zostały włożone słowa multidekalogu Boga- Inteligentnego, kreatywnego umysłu, który wykreował Wszechświat.

To słowa, które zapisane są w ludzkiej duszy od momentu poczęcia.

Ale te słowa zostały włożone w istotę, która ma imię. Bóg nie ma imienia z racji swego niematerialnego bytu.

Nie jest mozliwym, aby Bóg przysyłał do ludzi Pośrednika, gdyż nie jest on potrzebny.

Mamy przecież Wolną Wolę zawartą w wyborach umysłu i duszę - boski pierwiastek z zawartym multidekalogiem.

Tylko Szatan, by zwieść naiwność człowieka przyjmuje imiona i płodzi Synów, by za ich pomocą odwieść człowieka od głosu swojej duszy.

Każdy z synów Szatana głosił dobro sprowadzając na ziemię armagedon i zło. Zło rodzi się z buntu człowieka wobec rażącej niesprawiedliwości i niekonsekwencji słów Synów Szatana z rzeczywistością. Jedynąodpowiedzią sług szatana ( kapłanów) jest frazes " Niezbadane sa wyroki boskie"...

Jezus i inni, jak Allach, Budda, WooDoo, itd, to synowie Szatana. Każdy z synów Szatana głosi, że jest synem Boga, z tym, że tylko Szatan tych synów płodzi...

Powiem tak: Wierz w co chcesz, twoja dusza jest twoją, ale nie zapominaj, że jest również cząstką Boga. Więc jeśli lekkomyślnie oddasz ją "nie temu Bogu", uszczuplasz eteryczne zasoby Boga Prawdziwego, którego byt określiłem na wstępie.

 Właściwie w podświadomości wiesz, że mam rację, ale strach przed bluźnierstwem i wyparciem a w konsekwencji " Wiecznym potępieniem" zamyka Twoją świadomość.

Esencją mojej odpowiedzi, jest wiedza, że Bóg jest bytem niematerialnym jako Umysł o nieskończonej inteligencji, który siłą swojego umysłu wykreował ( indukował) materialny Wszechświat oraz istoty materialne z mocami panowania nad materią i umiejetnością tworzenia życia ( naszych Stwórców)

A ci się zbuntowali i walczą o ludzkie dusze by uszczuplić zasoby eteryczne swego Stworzyciela, karząc ludziom nazywać się Bogiem w ludzkim wcieleniu jego synów.

 Taką mam wiedzę. Nie wiarę.

 Twoja dusza jest jedynym "pośrednikiem" z Bogiem a Twój umysł odpowiada za Twoje wybory.

 Dusza ( jej głos- sumienie) jest jedynym twoim sędzią, adwokatem i wykonawcą wyroków...

I żaden parch nie może być zbawicielem i zastępować wyroków boskich ...

 Każdy kapłan świadomie, lub mniej świadomie jest sługą Szatana KAŻDY!

...Angelus Maximus Rex

Portret użytkownika Sio

Oj Sabaka Sabaka jakbyś

Oj Sabaka Sabaka jakbyś czytał bez uprzedzeń nie zauważyłbyś żadnej negatywności w tym co napisałem.

Nie potrzebujesz Jezusa aby wrócić do Boga. Mi osobiście się nie spieszy. Dawniej ludzie szukali osobistych doświadczeń z najwyzszym. Kilku żydków i arabów zrobiło z tego wielkie tralala  bo coś im się udało. Oni nie mieli kontaktu z Bogiem jednakże tylko z czystymi duchami podobnie jak faraon z horusami.

Bóg tu nie istniał przez tysiąclecia i nie mógł się pokazać bo prawo na to nie pozwala. Dlatego religie są oparte na domniemaniach bądź na kłamstwach.

Po co się więc łudzić lub oszukiwać. Po tym jak 95% ludzi zginie  nie będzie możliwości aby się odrodzić a nowej rzeczywiśtości nie stworzysz na sile zagubionych duchów czyli ludzkich dusz i gdzieś muszą odejść. Bóg będzie musiał coś zrobić. Hitler i Jezus i wszyscy źli i święci pójdą do jednego miejsca. Tu zabawa nie bedzie dla nich. Chodzi o to,że zarówno ci źli jak i dobrzy nie potrafili scalić dwóch rzeczywistości w jedno. Dlatego człowiek jako homosapience upadnie jak neandertal.

Skomentuj