Przepowiednie dla świata - Opis III Wojny Światowej

Kategorie: 

Źródło: Public Domain

Większość ludzi interesuje przyszłość. Wielu stara się ją poznać. Mówi się, że Bóg jest poza czasem i przestrzenią, dlatego zna przyszłość i może ją kontrolować. Oto kilka urywków pracy dotyczącej objawień w Fatimie. Dotyczą one III wojny światowej oraz wypadków jakie dotkną ludzkość. 

 

Są tam opisane wydarzenia związane z Polską, wszystko wygląda niesłychanie ciekawie i ma jak się okazuje swoje potwierdzenie w bieżących wypadkach jakie można obserwować w Kościele Katolickim. Były one przepowiedziane i się spełniają na naszych oczach ! Zapraszam do lektury.

 

Ks. Stefano Gobbi - założyciel Kapłańskiego Ruchu Ma­ryjnego, mającego źródło w orędziach fatimskich, podczas wizji 13 maja 1990 r. w Fatimie usłyszał od Matki Bożej:

"... Zstępuję z Nieba, aby zostały wam ujawnione ostatnie tajemnice i abym mogła was w ten sposób przygotować na wszystko, co musicie obecnie przeżyć dla oczyszczenia ziemi. Moja trzecia tajemnica - dana tu trojgu dzieciom, którym się ukazałam, a wam do dziś nie ujawniona - stanie się jawna dla wszystkich poprzez sam rozwój wydarzeń. Kościół pozna godzinę największego odstępstwa. Niegodziwiec wejdzie do jego wnętrza i zasiądzie w samej Świątyni Bożej(...)

(...)Wkrótce podział ten stanie się jawny, głęboki i powszechny. Wtedy będziecie musieli stać się więzami scalającymi tych, którzy pragną pozostać zjed­noczeni w wierze i w posłuszeństwie Hierarchii, tych, którzy - poprzez niezliczone doświadczenia - pragną przygotować ludzkość na nadchodzące nowe czasy".

 Na temat przyszłej sytuacji w Kościele ks. Gobbi pisze w książce Matka Boża do kapłanów, ukochanych synów Maryi:

"...Maryja zapowiada, że kryzys i odstępstwo w Kościele oraz przeciwstawianie się papieżowi, początkowo ukryte, wywoła otwarty bunt w Kościele, przede wszystkim wśród kapłanów: »Wasze cierpienia będą się powiększać z dnia na dzień. Obecny kryzys w Moim Kościele będzie coraz większy, aż dojdzie do otwartego buntu - przede wszystkim ze strony wielu Mo­ich synów mających udział w Kapłaństwie Mojego Syna, Je­zusa Chrystusa. Ciemność - już tak bardzo się zwiększająca - stanie się głęboką nocą nad światem«" (1986).

Wczoraj to jest 2014-10-19 mieliśmy potwierdzenie przewidywań Maryji, cicha rewolucja się odbywa na naszych oczach ! Przewidywania L.A. Marzuliego i Toma Horna odnośnie obecności UFO w szeregach Watykańskich wydają się mieć silne potwierdzenie !, oto urywek raportu w tej sprawie:

"...Należy unikać jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji w stosunku do nich.” (Kongregacja Nauki Wiary, Uwagi dotyczące projektów legalizacji związków między osobami homoseksualnymi)
[Głosowało 180 ojców, 118 za, 62 przeciw. 2/3 wynoszą 120 głosów - zapis nie przeszedł dwoma głosami!!!] (zródło: http://www.bibula.com/?p=77263)

15 listopada 1990 r. Maryja mówi:

 "...Wielka próba nadeszła dla waszego Kościoła. Ciągle roz­szerzano błędy, które doprowadziły do utraty wiary. Wielu Pasterzy nie uważało i nie czuwało. Pozwolili licznym dra­pieżnym wilkom, przebranym za baranki, wejść pomiędzy stado i wprowadzić w nie nieporządek i zniszczenie.(...)

Siostra Łucja miała objawienia Matki Bożej także wtedy, kiedy prze­bywała już w klasztorze w Coimbrze. Niewykluczone, że tak dzieje się do dziś. Niektóre z Orędzi przekazała za pośredni­ctwem ojca Augustyna Fuentesa. Zakonnik ten, będąc postulatorem w procesie beatyfikacyjnym Franciszka i Hiacynty, miał zgodę Ojca Świętego na kontaktowanie się z ostatnią wizjonerką objawień w Fatimie. Przekazane przez Maryję Orędzia dotyczą między innymi trzeciej wojny światowej, za­burzeń w przyrodzie i... przyszłości Polski.(...)

Publikację późniejszych Orędzi Matki Bożej rozpoczyna się od przekazu dotyczącego przebiegu trzeciej wojny światowej. Spośród wielu źródeł na ten temat, głównie oparto się na książce Stephena Lassare'a "Odkryte sekrety przyszłości z 1992 r."

"...Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawicz­ne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror. Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone. Chiny rzu­cą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświad­czalne broni atomowej w Rosji. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się póź­niej zemści na nich samych. Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż początkowo będzie zwyciężać. Uderzy w wielu punktach, tak, że Rosja bę­dzie zmuszona walczyć na całej granicy, a jednocześnie potęż­ne desanty będą lądować w głębi kraju.

 

Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpośrednio do woj­ny, ale widząc, co robią Chińczycy, będą życzyć Rosji zwycię­stwa. Niemcy wciągną USA do wojny jako sojusznika atlanty­ckiego. Pomoc dla Niemców ze strony Ameryki skupi swoją uwagę na Azji i tam będą lądowały wojska USA i Anglii (Irak, Turcja, Iran i Bałkany) w obronie przed Chińczykami. To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. W swej nienawiści nie zorientują się, że sympa­tia Zachodu i reszty świata będzie po stronie Rosji.

 

Wojska chińskie będą niszczyły i równały z ziemią wszyst­kie miasta i wsie zamieszkane przez ludność białą, a oszczę­dzały ludność republik azjatyckich, które częściowo powsta­ną przeciw Rosji i przyłączą się do nich. W języku chińskim będzie to się nazywało krucjatą przeciwko hegemonii rasy białej. Będą głosić jej koniec, a siebie mianują ręką sprawied­liwości. Nastąpi atak przez zaskoczenie Niemiec. Rosja runie na Europę. Polska, Czechy i Słowacja, wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą wspólną obro­nę przeciwko Niemcom.

[ibimage==23081==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]

Również walczyć ze sobą będą sami Niemcy, a Rosja wy­wrze na tym kraju całą swoją wściekłość za cios zadany z tyłu, za porażki na Wschodzie, za widmo klęski. Dopiero, kiedy Ro­sjanie dojdą do Atlantyku, ruszą przeciwko nim inne naro­dy bezpośrednio zagrożone. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się z walki na Ukrainę, zostawiając po sobie spaloną ziemię i popioły miast. Obojętność na krzywdy, bogacenie się kosz­tem innych, wywoła odwet. Przykładem będzie los Szwecji i Szwajcarii. Rosja, która sama też w przeszłości zdradzała, łamała podstępnie traktaty i umowy, tego samego zazna na sobie.

 

Zaznają też klęski Ukraina i Litwa, a w mniejszym stop­niu Łotwa i Estonia. Natomiast Białoruś, Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez Miło­sierdzie Boże, pozostanie Polska. Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Od południa z Iraku uderzą Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie aż po Turcję. Od strony Turcji zaatakują Anglicy. Ponadto przy tylu frontach trudno precyzyjnie podać ich kolejność.

 

Zjawiska atmosferyczne, które ukażą się na niebie już na początku wojny, będą ostatecznym ostrzeżeniem zapo­wiedzianym przez Maryję, Królową Świata, w wielu obja­wieniach. Będą potwierdzeniem, że nadchodzi zapowiedziany okres wojen i kataklizmów w przyrodzie. Będą też znakiem, że nie udało się pobudzić w ludziach żalu za grzechy i skruchy oraz chęci poprawy życia, aby móc powstrzymać zło wiszące nad światem, które dotąd trzymała Ręka Pana. Sprawiedli­wość Boża nie może dłużej znosić tryumfowania nikczemności i pogardy Jego świętych praw. Wzajemna nienawiść wróci do ludzkości w całej swej grozie i ohydzie.

 

Kataklizmy ugaszą wojnę i uratują resztę ludzkości przed całkowitą zagładą, a więc będą ratunkiem danym przez Miło­sierdzie Boże(...)

(...)W Polsce częściowemu zniszczeniu ulegną miasta przy­brzeżne, ale żadne polskie miasto nie zostanie zniszczone przez broń jądrową. Będą natomiast zagrożone bombardowaniem, podobnie jak całe niemal Zagłębie. Ludność stamtąd będzie ewakuowana. Nie powinna wracać aż po kataklizmie.

Poznań nie będzie zniszczony. W czasie wojny bomby i pociski za­grożą Szczecinowi, portom i Śląskowi. Miast na Ziemiach Zachodnich Niemcy nie będą niszczyć, licząc na ich zagarnię­cie. Atakowane będą tylko porty, obiekty strategiczne i prze­mysłowe. Dużych zniszczeń nie będzie, bo polska obrona do tego nie dopuści. Po kilku dniach walk działania wojenne przeniosą się w głąb Niemiec, daleko od granic Polski. Niemcy będą niszczyć się wzajemnie z niesamowitą pasją i wściekłością, bo prawo nie­nawiści zawsze powraca ku temu, kto je stosował. Nadchodzące wypadki zmienią oblicze ziemi, a wszystkie narody świata zmuszą do działania. Jedne pod presją wojny, inne na skutek klęsk żywiołowych lub zniszczenia i rozpadu, które niesie broń jądrowa.

 Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa, zgodne z prawem Bożym. Polska w swoich granicach będzie realizo­wać prawo Boże, gdyż dość zaznała krzywd, niesprawiedli­wości, zbrodni i bezprawia. Zbuduje nowy dom braterstwa wszystkich narodów świata, a dla swoich dzieci będzie matką. Nikogo nie odrzuci, nie potępi, lecz przygarnie. Będzie jed­ną Ojczyzną dla wszystkich tych, którzy ją kochają, znają jej tradycję, historię i kulturę. Jako prawdziwa matka zwracam się do wszystkich Polaków, aby ich ostrzec i przygotować na nadchodzące wypadki(...)

Rajmund kard. Burke potwierdza: Celem twórców Synodu jest zmiana nauczania Kościoła

Kard. Burke stwierdził, że wszystko wygląda na to, że organizatorzy synodu przygotowali go w celu osłabienia nauczania i praxis Kościoła – co oczywiste – z “błogosławieństwem” papieża Franciszka.  “Jeśli papież Franciszek skierował określonych kardynałów “na odcinek” zwekslowania synodu w kierunku swoich osobistych poglądów na takie zagadnienia jak rozwody czy traktowanie osób LGBT (Lesbijki-Geje-Biseksi-Transseksi), to nie było to sprawowaniem mandatu Wikariusza Chrystusowego”

“Papież bardziej niż ktokolwiek inny, jako pasterz Kościoła powszechnego jest zobowiązany służyć prawdzie. Papieżowi nie wolno zmieniać nauczania Kościoła dotyczącego niemoralności aktów homoseksualnych albo nierozerwalności małżeństwa czy też jakiejkolwiek innej nauki wiary” – stanowczo stwierdził kard. Burke.

Wiele wskazuje, że Niemcy kolejny raz chcą zniszczyć Europę poprzez skryte działania masonerii !

Agencja prasowa Zenit opublikowała 15. października wywiad z niemieckim kardynałem Walterem Kasperem, ojcem duchowym obecnego synodu biskupów. Zapytany o to czy wyznaczenie pięciu redaktorów w poszczególnych grupach językowych przez Papieża Franciszka znaczy, że Papież chce przeforsować pewne rzeczy zgodnie ze swoim życzeniem, purpurat odpowiedział: “…Problem tkwi w tym, że w różnych kulturach, na różnych kontynentach istnieją różne problemy. Afryka jest całkiem inna od Zachodu. Również Azja i kraje muzułmanskie mają odmienne poglądy przede wszystkim na temat homoseksualistów. O tym nie ma co mówić z Afrykanami lub muzułmanami. To niemożliwe. To jest tabu. Kard. Kasper podsumował mówiąc, że biskupi z Afryki nie powinni mieć zbyt wielkiego wpływu na synod. “Nie powinni nam mówić, co mamy robić.”

Jak widać wiele a może i wszystko z przesłań Maryji się potwierdza i sprawdza ! Nie znamy godziny rozpoczęcia III Wojny Światowej, ale wszystko idzie z planem. Możemy podejrzewać, że podczas III Wojny światowej lub zaraz po niej nastąpi ogólnoświatowa aktywizacja hybryd UFO oraz ujawnienie się Kosmicznej Federacji GMO. To wszystko jest prawdopodobne, należy jednak brać pod uwagę, że nad wszystkim czuwa Bóg Wszechmogący oraz, że w Biblii przewidziano ogólno Ziemskie Pochwycenie Kościoła, czyli ludzi wierzących w Chrystusa ! Ma to być powszechne zabranie Chrześcijan do innego wymiaru zwanego Niebem. Powinniśmy pamiętać, że Maryja w swoich przekazach nalega by stosować post oraz modlitwę, te dwa sposoby mogą zmienić przyszłość na inną, lepszą, czego wszystkim życzę.

 

 

 

Zródła:

http://www.apokalipsa.info.pl/objawienia/sekret_fatimy.htm

http://www.legitymizm.org/rojalista

http://www.bibula.com/?p=77263

http://www.bibula.com/?p=2589

http://www.bibula.com/?p=77284

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika Terenia z Torunia

Kiedy rozpocznie się III

Kiedy rozpocznie się III wojna ?. Izajasz: (1) Wypowiedź o Damaszku. Oto Damaszek przestanie być miastem, a stanie się kupą gruzów.(2) Opuszczone są na zawsze jego miasta, przypadną trzodom; te będą leżeć, a nikt nie będzie ich płoszył.

Portret użytkownika Angelus Maximus

Te przepowiednie, to

Te przepowiednie, to manipulacjyjny spektakl istot demonicznych, które zdradziły sekret planów zniszczenia ludzkości. W Fatimie nie bylo żadnego cudu, tylko teatrzyk.
 Zabawnym jest twierdzić, że ukazała się " Marya dziewica" skoro nikt jej wczesniej nie widział i była bez wizytówki na piersiach...( "to ja Marya")
 Nasz "katolicki" kult maryjny to bałwochwalczy kult Izydy, matki Horusa, bogów starożytnosci starszej niż Biblia o co najmniej 2000 lat.
 Kto nie wierzy, niech dojdzie do prawdy, o której mówię w bibliotekach starych dzieł historycznych Mezopotami i Summerów.
 Epos o tych dwojga jest żywcem zerżnięty z tych mitów i tylko ciemnota i brak dociekliwości powoduje, że twkwimy w tym zakłamanym zabobonie.

Portret użytkownika niebieski52

...No właśnie...Sumerowie

...No właśnie...Sumerowie byli świadkami przebywania na Ziemi żywych bogów w liczbie 665 (kosmici ?) Owi bogowie tworzyli cywilizację na naszej planecie i wcześniej stworzyli rasę ludzką(Adamu) o czym piszą Sumerowie bez ogródek pod dyktando boga Enki(d-ca wyprawy).Bogowie podzielili  Ziemię na swoje strefy wpływów i naznaczyli swoich niewolników.Parę tys. lat temu,może 6 tys. ;Enki postanowil opuścić nas i dać nam Ziemię we wladanie,jego zastępca sprzeciwił się temu,doszlo do wojen bogów.Enlil(biblijny szatan?) wygrał,Enki odlecial obiecując że wkrótce powróci i nas wyzwoli z ucisku.A propos matki bożej...przybysze zwani Anunnaki tworząc rasę niewolników zapładniali swoje kobiety(bylo ich chyba tylko 7) in vitro.Sumerowie czcili jako "matkę boską" Ninhursag-Ninki,Inana(później Izyda,Artemida...Maryja-matka boska w falszywym katolicyzmie).Rody rządzące na Ziemi to potomkowie Anunnaki,którzy cały czas są w Układzie Słonecznym i traktują nas jak swoją wlasność,hodowlę,rzecz.Statki na niebie to ONI i dlatego nigdy się nie ujawnią.Obcy tworzą religie jako sterowniki niewolników i narzędzia walki między sobą. Przepowiednie fatimskie brzmialy inaczej i kościół je olał ale w końcu przerobił je po swojemu i wykorzystuje dla swojej propagandy.W czsach jezusowych nikt nie slyszal o jakimś Jezusie tym bardziej o matce boskiej Marii.Katolicyzm powstal w 325 r. w Rzymie-gnieździe wrogości do żydow i chrześcijaństwa jako antidotum na ideologię jezusową.Religie tworzone są wg schematu astronomicznego.21 grudnia Ziemia znajduje się na kursie powrotnym swojej orbity wokół Słońca i nasza gwiazda ma najniższą pozycję nad horyzontem,najdłuższa noc w roku(śmierć boga słońce,zwycięstwo króla ciemności ),do tego w gwiazdozbiorze Krzyż Południa(ukrzyżowanie boga).Po 3 dniach "stagnacji" Słońce schodzi ze znaku Krzyża i na wyższej pozycji nad horyzontem(koniec męki pańskiej i zmartwychwstanie boga,boże narodzenie lub wniebowstąpienie)Oto tajemnica wiary...władza i talary !

Portret użytkownika Robaczkowa

,,Scenariusz" wojny z tej

,,Scenariusz" wojny z tej przepowiedni wydaje się abstrakcyjny. Jeżeli Chiny by zaatakowały Rosję to ona swoje wojska musiałaby rzucić na wschód i wykorzystać do obrony kraju. W tej sytuacji atakowanie przez Rosję krajów położonych na zachód w tym Niemiec to by była czysta głupota. To nie  jest możliwe. Na zachód to mogliby w tej sytuacji się przedostać szukający pomocy zaszczuci przez Chińczyków uciekinierzy.

Portret użytkownika sio

Angelusie minimusie - matką

Angelusie minimusie - matką Horusa  była czysta błogosławiona Izis, która była  bóstwem sprzed czasów biblijnych dlatego można ją było czcić.
I nie było to żadnym bałwochwalstwem. Dla ludzi była to inspiracja czystej dobroci - i nie mieli żadnych biblii bo tak Bóg chciał i nie została jeszcze napisana i żaden żyd jeszcze nie chodził po ziemi a tym bardziej chrześcijanin.
To byli twoi przodkowie. Dawniej w wojnach ginęło kilka lub kilkaset ludzi a dzisiaj z waszą wiarą - miliony.
Ty oczywiście wolisz czcić pasterzy owieczek - ludzi -ich wiedzę.
Tylko jest jeden problem - Bóg nigdy nie powiedział aby Go czcić - to był Mojrzesz, który już dłużej nie mógł udawać lojalności wobec bóstwa zwanego Faraonem Ramzesem.
Bóg powiedział aby Go ''kochać'' - jak i On kocha.
Ale oryginalne tablice zostały zniszczone - więc napisał je człowiek z człowieczego punktu widzenia
 

Portret użytkownika Angelus Maximus

Nie bardzo rozmumiem treść

Nie bardzo rozmumiem treść twojego postu a szczególnie pomniejszania króla aniołow...:)
Pisząc "bałwochwalstwo" podkreslam zakłamanie chrześcijan w swoich dogmatach wiary...
 Ale powiedzmy sobie szczerze, że Izyda nie była Bogiem, lecz jego produktem.. Była istotą należącą do grupy istot, które stworzyły człowieka, zgodnie z boskim planem.
 Bóg nic nam nie każe... Dał nam swoją  cząstkę w energii życia - dusze i ona jest naszym sumieniem, sędzią i katem..
A człowiek nie potrzebuje żadnych innych Bogów ani Zbawicieli, lecz świadomość posiadania najwyższego bytu w sobie, który zapisanym w matrycy dekalogiem powinien kierować swoim zyciem i postepowaniem...

Strony

Skomentuj