Przepowiednie dla świata - Opis III Wojny Światowej

Kategorie: 

Źródło: Public Domain

Większość ludzi interesuje przyszłość. Wielu stara się ją poznać. Mówi się, że Bóg jest poza czasem i przestrzenią, dlatego zna przyszłość i może ją kontrolować. Oto kilka urywków pracy dotyczącej objawień w Fatimie. Dotyczą one III wojny światowej oraz wypadków jakie dotkną ludzkość. 

 

Są tam opisane wydarzenia związane z Polską, wszystko wygląda niesłychanie ciekawie i ma jak się okazuje swoje potwierdzenie w bieżących wypadkach jakie można obserwować w Kościele Katolickim. Były one przepowiedziane i się spełniają na naszych oczach ! Zapraszam do lektury.

 

Ks. Stefano Gobbi - założyciel Kapłańskiego Ruchu Ma­ryjnego, mającego źródło w orędziach fatimskich, podczas wizji 13 maja 1990 r. w Fatimie usłyszał od Matki Bożej:

"... Zstępuję z Nieba, aby zostały wam ujawnione ostatnie tajemnice i abym mogła was w ten sposób przygotować na wszystko, co musicie obecnie przeżyć dla oczyszczenia ziemi. Moja trzecia tajemnica - dana tu trojgu dzieciom, którym się ukazałam, a wam do dziś nie ujawniona - stanie się jawna dla wszystkich poprzez sam rozwój wydarzeń. Kościół pozna godzinę największego odstępstwa. Niegodziwiec wejdzie do jego wnętrza i zasiądzie w samej Świątyni Bożej(...)

(...)Wkrótce podział ten stanie się jawny, głęboki i powszechny. Wtedy będziecie musieli stać się więzami scalającymi tych, którzy pragną pozostać zjed­noczeni w wierze i w posłuszeństwie Hierarchii, tych, którzy - poprzez niezliczone doświadczenia - pragną przygotować ludzkość na nadchodzące nowe czasy".

 Na temat przyszłej sytuacji w Kościele ks. Gobbi pisze w książce Matka Boża do kapłanów, ukochanych synów Maryi:

"...Maryja zapowiada, że kryzys i odstępstwo w Kościele oraz przeciwstawianie się papieżowi, początkowo ukryte, wywoła otwarty bunt w Kościele, przede wszystkim wśród kapłanów: »Wasze cierpienia będą się powiększać z dnia na dzień. Obecny kryzys w Moim Kościele będzie coraz większy, aż dojdzie do otwartego buntu - przede wszystkim ze strony wielu Mo­ich synów mających udział w Kapłaństwie Mojego Syna, Je­zusa Chrystusa. Ciemność - już tak bardzo się zwiększająca - stanie się głęboką nocą nad światem«" (1986).

Wczoraj to jest 2014-10-19 mieliśmy potwierdzenie przewidywań Maryji, cicha rewolucja się odbywa na naszych oczach ! Przewidywania L.A. Marzuliego i Toma Horna odnośnie obecności UFO w szeregach Watykańskich wydają się mieć silne potwierdzenie !, oto urywek raportu w tej sprawie:

"...Należy unikać jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji w stosunku do nich.” (Kongregacja Nauki Wiary, Uwagi dotyczące projektów legalizacji związków między osobami homoseksualnymi)
[Głosowało 180 ojców, 118 za, 62 przeciw. 2/3 wynoszą 120 głosów - zapis nie przeszedł dwoma głosami!!!] (zródło: http://www.bibula.com/?p=77263)

15 listopada 1990 r. Maryja mówi:

 "...Wielka próba nadeszła dla waszego Kościoła. Ciągle roz­szerzano błędy, które doprowadziły do utraty wiary. Wielu Pasterzy nie uważało i nie czuwało. Pozwolili licznym dra­pieżnym wilkom, przebranym za baranki, wejść pomiędzy stado i wprowadzić w nie nieporządek i zniszczenie.(...)

Siostra Łucja miała objawienia Matki Bożej także wtedy, kiedy prze­bywała już w klasztorze w Coimbrze. Niewykluczone, że tak dzieje się do dziś. Niektóre z Orędzi przekazała za pośredni­ctwem ojca Augustyna Fuentesa. Zakonnik ten, będąc postulatorem w procesie beatyfikacyjnym Franciszka i Hiacynty, miał zgodę Ojca Świętego na kontaktowanie się z ostatnią wizjonerką objawień w Fatimie. Przekazane przez Maryję Orędzia dotyczą między innymi trzeciej wojny światowej, za­burzeń w przyrodzie i... przyszłości Polski.(...)

Publikację późniejszych Orędzi Matki Bożej rozpoczyna się od przekazu dotyczącego przebiegu trzeciej wojny światowej. Spośród wielu źródeł na ten temat, głównie oparto się na książce Stephena Lassare'a "Odkryte sekrety przyszłości z 1992 r."

"...Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawicz­ne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror. Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone. Chiny rzu­cą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświad­czalne broni atomowej w Rosji. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się póź­niej zemści na nich samych. Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż początkowo będzie zwyciężać. Uderzy w wielu punktach, tak, że Rosja bę­dzie zmuszona walczyć na całej granicy, a jednocześnie potęż­ne desanty będą lądować w głębi kraju.

 

Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpośrednio do woj­ny, ale widząc, co robią Chińczycy, będą życzyć Rosji zwycię­stwa. Niemcy wciągną USA do wojny jako sojusznika atlanty­ckiego. Pomoc dla Niemców ze strony Ameryki skupi swoją uwagę na Azji i tam będą lądowały wojska USA i Anglii (Irak, Turcja, Iran i Bałkany) w obronie przed Chińczykami. To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. W swej nienawiści nie zorientują się, że sympa­tia Zachodu i reszty świata będzie po stronie Rosji.

 

Wojska chińskie będą niszczyły i równały z ziemią wszyst­kie miasta i wsie zamieszkane przez ludność białą, a oszczę­dzały ludność republik azjatyckich, które częściowo powsta­ną przeciw Rosji i przyłączą się do nich. W języku chińskim będzie to się nazywało krucjatą przeciwko hegemonii rasy białej. Będą głosić jej koniec, a siebie mianują ręką sprawied­liwości. Nastąpi atak przez zaskoczenie Niemiec. Rosja runie na Europę. Polska, Czechy i Słowacja, wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą wspólną obro­nę przeciwko Niemcom.

[ibimage==23081==400naszerokoscbeztxt==Oryginalny==self==null]

Również walczyć ze sobą będą sami Niemcy, a Rosja wy­wrze na tym kraju całą swoją wściekłość za cios zadany z tyłu, za porażki na Wschodzie, za widmo klęski. Dopiero, kiedy Ro­sjanie dojdą do Atlantyku, ruszą przeciwko nim inne naro­dy bezpośrednio zagrożone. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się z walki na Ukrainę, zostawiając po sobie spaloną ziemię i popioły miast. Obojętność na krzywdy, bogacenie się kosz­tem innych, wywoła odwet. Przykładem będzie los Szwecji i Szwajcarii. Rosja, która sama też w przeszłości zdradzała, łamała podstępnie traktaty i umowy, tego samego zazna na sobie.

 

Zaznają też klęski Ukraina i Litwa, a w mniejszym stop­niu Łotwa i Estonia. Natomiast Białoruś, Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez Miło­sierdzie Boże, pozostanie Polska. Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Od południa z Iraku uderzą Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie aż po Turcję. Od strony Turcji zaatakują Anglicy. Ponadto przy tylu frontach trudno precyzyjnie podać ich kolejność.

 

Zjawiska atmosferyczne, które ukażą się na niebie już na początku wojny, będą ostatecznym ostrzeżeniem zapo­wiedzianym przez Maryję, Królową Świata, w wielu obja­wieniach. Będą potwierdzeniem, że nadchodzi zapowiedziany okres wojen i kataklizmów w przyrodzie. Będą też znakiem, że nie udało się pobudzić w ludziach żalu za grzechy i skruchy oraz chęci poprawy życia, aby móc powstrzymać zło wiszące nad światem, które dotąd trzymała Ręka Pana. Sprawiedli­wość Boża nie może dłużej znosić tryumfowania nikczemności i pogardy Jego świętych praw. Wzajemna nienawiść wróci do ludzkości w całej swej grozie i ohydzie.

 

Kataklizmy ugaszą wojnę i uratują resztę ludzkości przed całkowitą zagładą, a więc będą ratunkiem danym przez Miło­sierdzie Boże(...)

(...)W Polsce częściowemu zniszczeniu ulegną miasta przy­brzeżne, ale żadne polskie miasto nie zostanie zniszczone przez broń jądrową. Będą natomiast zagrożone bombardowaniem, podobnie jak całe niemal Zagłębie. Ludność stamtąd będzie ewakuowana. Nie powinna wracać aż po kataklizmie.

Poznań nie będzie zniszczony. W czasie wojny bomby i pociski za­grożą Szczecinowi, portom i Śląskowi. Miast na Ziemiach Zachodnich Niemcy nie będą niszczyć, licząc na ich zagarnię­cie. Atakowane będą tylko porty, obiekty strategiczne i prze­mysłowe. Dużych zniszczeń nie będzie, bo polska obrona do tego nie dopuści. Po kilku dniach walk działania wojenne przeniosą się w głąb Niemiec, daleko od granic Polski. Niemcy będą niszczyć się wzajemnie z niesamowitą pasją i wściekłością, bo prawo nie­nawiści zawsze powraca ku temu, kto je stosował. Nadchodzące wypadki zmienią oblicze ziemi, a wszystkie narody świata zmuszą do działania. Jedne pod presją wojny, inne na skutek klęsk żywiołowych lub zniszczenia i rozpadu, które niesie broń jądrowa.

 Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa, zgodne z prawem Bożym. Polska w swoich granicach będzie realizo­wać prawo Boże, gdyż dość zaznała krzywd, niesprawiedli­wości, zbrodni i bezprawia. Zbuduje nowy dom braterstwa wszystkich narodów świata, a dla swoich dzieci będzie matką. Nikogo nie odrzuci, nie potępi, lecz przygarnie. Będzie jed­ną Ojczyzną dla wszystkich tych, którzy ją kochają, znają jej tradycję, historię i kulturę. Jako prawdziwa matka zwracam się do wszystkich Polaków, aby ich ostrzec i przygotować na nadchodzące wypadki(...)

Rajmund kard. Burke potwierdza: Celem twórców Synodu jest zmiana nauczania Kościoła

Kard. Burke stwierdził, że wszystko wygląda na to, że organizatorzy synodu przygotowali go w celu osłabienia nauczania i praxis Kościoła – co oczywiste – z “błogosławieństwem” papieża Franciszka.  “Jeśli papież Franciszek skierował określonych kardynałów “na odcinek” zwekslowania synodu w kierunku swoich osobistych poglądów na takie zagadnienia jak rozwody czy traktowanie osób LGBT (Lesbijki-Geje-Biseksi-Transseksi), to nie było to sprawowaniem mandatu Wikariusza Chrystusowego”

“Papież bardziej niż ktokolwiek inny, jako pasterz Kościoła powszechnego jest zobowiązany służyć prawdzie. Papieżowi nie wolno zmieniać nauczania Kościoła dotyczącego niemoralności aktów homoseksualnych albo nierozerwalności małżeństwa czy też jakiejkolwiek innej nauki wiary” – stanowczo stwierdził kard. Burke.

Wiele wskazuje, że Niemcy kolejny raz chcą zniszczyć Europę poprzez skryte działania masonerii !

Agencja prasowa Zenit opublikowała 15. października wywiad z niemieckim kardynałem Walterem Kasperem, ojcem duchowym obecnego synodu biskupów. Zapytany o to czy wyznaczenie pięciu redaktorów w poszczególnych grupach językowych przez Papieża Franciszka znaczy, że Papież chce przeforsować pewne rzeczy zgodnie ze swoim życzeniem, purpurat odpowiedział: “…Problem tkwi w tym, że w różnych kulturach, na różnych kontynentach istnieją różne problemy. Afryka jest całkiem inna od Zachodu. Również Azja i kraje muzułmanskie mają odmienne poglądy przede wszystkim na temat homoseksualistów. O tym nie ma co mówić z Afrykanami lub muzułmanami. To niemożliwe. To jest tabu. Kard. Kasper podsumował mówiąc, że biskupi z Afryki nie powinni mieć zbyt wielkiego wpływu na synod. “Nie powinni nam mówić, co mamy robić.”

Jak widać wiele a może i wszystko z przesłań Maryji się potwierdza i sprawdza ! Nie znamy godziny rozpoczęcia III Wojny Światowej, ale wszystko idzie z planem. Możemy podejrzewać, że podczas III Wojny światowej lub zaraz po niej nastąpi ogólnoświatowa aktywizacja hybryd UFO oraz ujawnienie się Kosmicznej Federacji GMO. To wszystko jest prawdopodobne, należy jednak brać pod uwagę, że nad wszystkim czuwa Bóg Wszechmogący oraz, że w Biblii przewidziano ogólno Ziemskie Pochwycenie Kościoła, czyli ludzi wierzących w Chrystusa ! Ma to być powszechne zabranie Chrześcijan do innego wymiaru zwanego Niebem. Powinniśmy pamiętać, że Maryja w swoich przekazach nalega by stosować post oraz modlitwę, te dwa sposoby mogą zmienić przyszłość na inną, lepszą, czego wszystkim życzę.

 

 

 

Zródła:

http://www.apokalipsa.info.pl/objawienia/sekret_fatimy.htm

http://www.legitymizm.org/rojalista

http://www.bibula.com/?p=77263

http://www.bibula.com/?p=2589

http://www.bibula.com/?p=77284

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Komentarze

Portret użytkownika nem

Jaki tam katolicki.    To

Jaki tam katolicki.    To jest kościół rzymski, pod wodzą rzymskiego boga Vaticanusa reprezentowanego przez pontyfika (papieża)(pontifex maximus: tytuł cesarzy rzymskich), który aktualnie tzn. od Vaticanum 2, jest detronizowany (wygryzany) przez starotestamentowego talmudycznego Jahwe. Ps.Rzymska religia dzieliła się na dwie sfery: sacra - całość praktyk kultowych kierowanych przez wspólnotę do bogów; oraz auspicia - zasięganie opinii Jowisza co do zamierzonej czynności (auspicje). Opinię tą odczytywano z lotu ptaków, w którym ukryte były znaki, poprzez które bogowie wyrażali swoją aprobatę lub dezaprobatę. Flamen . Flamen był kapłanem w starożytnym Rzymie, służącym jednemu (z wielu) bogów. Pieczę nad życiem religijnym początkowo sprawował król wspomagany przez kolegia kapłańskie, pontyfików i augurów. Pontyficy (pontifices) dbali o sacra, czyli o właściwe zwracanie się ludzi do bogów i ludzi do ludzi, gdy istotne były także sprawy boskie. Augurzy dokonywali inauguracji i dbali o właściwe dekorowanie auspicjów, aby wszystkie czynności publiczne działy się zgodnie z wolą Jowisza. Ps.2 Skąd ci ludzie się urwali "patrzą a nie widzą, słuchają a nie słyszą". Jesteśmy zdominowani przez religię, prawo, "kulturę" i przede wszystkim rzymski hierarchiczny system niewolnictwa. Amen!(też imię rzymskiego boga)

Portret użytkownika ZGG

Jak dacie odpowiednio dużo na

Jak dacie odpowiednio dużo na tacę, to napewno nic się Wam nie stanie. Co najwyżej poginiecie od tego promieniowania. Jakie na pewno przywieją wiatry ze wschodu. I nie tylko z tego kierunku. Bo przy masowym ataku jądrowym wszedzie będzie pełno tego  świecacego kurzu. To sobie powdychamy .Ale dostajemy przecież szczepionki w postaci chemitrali. Więc jesteśmy już gotowi na wszystko. I tak jak kiedyś w kabarecie studentów Za czasów komuny  było.[emeryci popierajcie partję czynem. Umierajcioe przed terminem.] A będziecie zbawieni. Hosannna na wysokościach.

Portret użytkownika pasjonat

Koval czekalem na Twoje

Koval czekalem na Twoje zaistnienie..ale w tajemnicach pisze ze mamy odmawiac roznaniec i litania do Matki Boskiej za dusze Rosjan (cały naród) bowiem to co uczynie Rosja spotka sie z potepieniem wiecznym ze strony Boga, wnioskuję więc że to Rosjanie cos odwalą a nie Chinole.
Tak czy siak lubie czytać o wizjach zagłady, wiem ze konflikt zbrojny zeruje długi panstw ktore wygrają starcie, patrzac na tonięcie w długach niektorych państw jest w tym sporo sensu zwlaszcza ze Chiny juz nie maja czego jeść ani hodować stad uklady z panstwami Europy o aporcie ziem pod uprawy eksportowane do Chin.  Czekam na nadchodzące znaki i bez zbednej egzaltacji powiem że wszystko jest mozliwe.
 
Co do obcych w Watykanie to Dalajlama powiedzial dobitniej zeby obcych przyjac pokojowo i ze to takie same istoty czujace i majace uczucia. To mi sie wydaje podejrzane.

Myślę, więc jestem...

Portret użytkownika H.R.

Kolejny, świątobliwy bełkot.

Kolejny, świątobliwy bełkot. Nie mam tu na myśli autora artykułu. Ciekawe w tych "ojawieniach" Gobbiego są dwa punkty. 1. Rzekoma Maryja mówi o jakimś "jej kościele"(?), używając zwrotu "...kryzys w MOIM KOŚCIELE...". Dotychczas ten "Kościół" był ponoć chrystusowy, czyli należący do niejakiego Żyda Joszue. Dopiero słynny papież Jan Bełkot II zmienił tą sytuację ustawiając na głównym miejscu wiary Boginię Maryję zamiast zdetronizowanego przez niego, dotychczasowego Boga. 2. Świątobliwy Gobbi miał te objawienia polegające na usłyszeniu głosów. I to jest znamnienne, ponieważ wielokrotnie z racji zawodu, oraz dostępu do broni, musiałem wykonywać do zerzygania nudne testy psychologiczne. Dzięki temu doskonale pamiętam, że w którymś obszernym, wielopłachtowym wywiadzie psychologicznym znajdowały się pytania o to, czy słyszy się czasem głosy, jak często, co te głosy mówią itd. To, jak wynikało z dużej wagi testów, są bardzo istotne pytania. Nie jestem z zawodu psychologiem, ale w mojej opinii słyszenie głosów, to raczej zjawisko dyskwalifikujące w przypadku zajęć wymagających wysokiej odpowiedzialności. Może ktoś pośród was jest psychologiem i być może potwierdzi moje stanowisko. W każdym razie, w mojej ocenie, człowiek który "słyszy głosy" nadaje się do leczenia, a nie słuchania jego bełkotu na serio. Czytałem kiedyś opracowanie na temat Fatimy, polegające na dokładniejszej analizie faktów i zdarzeń, które spisano w czasie tych objawień. Wynikało z tej analizy, że miało tam miejsce spotkanie III stopnia. To raczej określenie umowne, bo trudno było autorom sprecyzować coś, co jest nam nieznane i  z czym, lub z kim był to kontakt. Jednym z pewników było to, że aby uzyskać zdolność słyszenia i widzenia rzekomej Maryi, jakaś jasna, ale dość materialna osoba podała dzieciom po pastylce i kazała natychmiast zarzyć. Dwoje dzieci uzyskało zdolność tylko słyszenia głosu, a Łucja również i widzenia "Maryi". Bardzo szybko po podaniu tego środka dwoje dzieci zaczęło się bardzo źle czuć, traciły przytomność, ich stan się pogarszał i w niedługo po tym zmarły. Łucja również natychmiast odczuła uszczerbek na zdrowiu, nie zmarła, ale do końca życia pozostała dość mocno chora. Na co naprawdę chora, nie wiadomo, bo szybko odizolowano ją od świata w klasztorze. Autorzy podali te dane pochodzące z miejscowych, przeróżnych, archiwalnych zapisków świadków i ludzi, którzy starali się tym dzieciom przynieść pomoc w gwałtownej i ciężkiej, ale niezidentyfikowanej chorobie. I takie to są te "objawienia" kościelne.

Portret użytkownika sio

No tak - typowy przykład

No tak - typowy przykład manipulacjii.
Ta Maryja wygląda na kogoś kto się nieźle zna na taktykach wojskowych i wojennych.
Pisze kto i kiedy ma na kogo napaść i zniszczyć.
Ciekawe gdzie się tego nauczyła - chyba nie w Niebie?.
Wszystko można napisać i powiedzieć i uwierzyć też.
Muzułmanie też prowadzą wojny bo tak było w ich pismach - dokładnie robią to co im nakazują i wiem nawet co zrobią - bo z nimi rozmawiałem i wiem co mawiają ich pisma.
podobnie jest z chrześcijanami i wierzącymi w przepowiednie.
Tak czy owak chodzi o to aby być po stronie trzeciej.
Zło się musi wypalić do końca - powodzenia.
 
 

Portret użytkownika dfsdsfds

tylko ze teraz Fatomskie cuda

tylko ze teraz Fatomskie cuda można z łątwością wyjaśnić, cud słońca to naprawdopodobniej było tylko UFO które latało i świeciło mocnym światłem, cudowne objwaienia : dzieci Fatimskie były chore na shizofremie, jedyne czego nei można wyjaśnić to pechowe trzynastki, które teraz ludziom sie zdarzaja a 13 jest dniem pechowym ponieważ w ten dzień dzieciom z Fatimy obajwiała sie Matka Boska. poza tym w fatimie nie było żadnych cudownych uzdrowień, omdleń, itp. W fatimie nie było żadnych cudów, szkoda że jeszcze nie wymyślą żeby kanonizować dzieci które modliły sie w Fatimie, bo to by była doszczętna głupota.

Portret użytkownika kuzYn

Schizofrenia to choroba która

Schizofrenia to choroba która nie oszczędza nikogo, nawet księży katolickich. Tak więc nie ma się co dziwić że wielebny Stefano Gobbi czy inni kapłani słyszą głosy. Nie ma wtym nic dziwnego, to choroba jak każda inna, i nie ma co szukać tu sensacji. Tak naprawdę nikt jeszcze na świecie niczego nie przewidział. To co podobno cudownie zostało przewidziane przez jasnowidzących, zostało po czasie dopisane. Tak było jest i będzie. Nikt nie zna przyszłości bo jest to nie możliwe, dlatego osoby z niby darem jasnowidzenia przepowiadają przyszłość tak mgliście i ogólnikowo, żeby można było wszystko pod to zaklasyfikować. Czyli: bleble ble Biggrin

[ibimage==18164==Oryginalny==Oryginalny==self==null]

 

Strony

Skomentuj