Raport UFO to ostateczny dowód dla niedowiarków

Kategorie: 

Źródło: InneMedium

Wygląda na to że pompowana w mediach od miesięcy bańka spekulacyjna pękła na naszych oczach. Przed kilkoma dniami, ukazał się słynny raport UFO. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie okazał się on wielkim ujawnieniem prawdy o niezidentyfikowanych obiektach latających. Amerykańskie służby skondensowały 144 przypadki zgłoszone na przestrzeni lat 2004-2021 do zaledwie 9 stron.

Nie ma „żadnych wyraźnych wskazówek, że istnieje jakiekolwiek pozaziemskie wyjaśnienie” dla tych dziwnych obiektów. Taki wniosek wyciagnęli autorzy wstępnego raportu o niezidentyfikowanych fenomenach powietrznych. Nie sposób stwierdzić czy sam raport powstawał w celu udowodnienia tej tezy, jednak biorąc pod uwagę jego treść, o wiele ważniejsza dla armii USA wydawała się kwestia dodatkowego finansowania, które musiało być uzasadnione kongresmenom.

 

Wart wzmianki jest również fakt, że wersja raportu do której dostęp uzyskała opinia publiczna, nie jest taka sama jak raport z którym zapoznali się amerykańscy oficjele. Wspomniane 9 stron to odtajniony fragment, który został ograbiony ze wszelkich groźnych dla władz USA elementów. Oto kilka z ciekawszych fragmentów raportu, przetłumaczone na język polski:

Założenia

Ten wstępny raport jest dostarczany przez Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego (ODNI) w odpowiedzi na postanowienie zawarte w Raporcie Senatu 116-233, towarzyszącym ustawie o upoważnieniu do wywiadu (IAA) na rok podatkowy 2021, DNI, w porozumieniu z Sekretarzem Obrony (SECDEF) ma przedstawić wywiadowczą ocenę zagrożenia stwarzanego przez niezidentyfikowane zjawiska lotnicze (UAP) oraz postęp, jaki poczyniła grupa zadaniowa ds. niezidentyfikowanych zjawisk lotniczych Departamentu Obrony (UAPTF) w zrozumieniu tego zagrożenia.

Niniejszy raport zawiera przegląd wyzwań związanych z charakteryzacją potencjalnego zagrożenia stwarzanego przez UAP dla decydentów, zapewniając jednocześnie środki do opracowania odpowiednich procesów, polityk, technologii i szkoleń dla wojska USA i innego personelu rządu USA (USG), jeśli i kiedy napotykają UAP, aby zwiększyć zdolność Wspólnoty Wywiadowczej (IC) do zrozumienia zagrożenia. Dyrektor, UAPTF, jest urzędnikiem odpowiedzialnym za zapewnienie terminowego gromadzenia i konsolidacji danych dotyczących UAP. Zbiór danych opisany w niniejszym raporcie jest obecnie ograniczony głównie do zgłaszania przez rząd Stanów Zjednoczonych incydentów mających miejsce od listopada 2004 r. do marca 2021 r. Dane są nadal gromadzone i analizowane.

ODNI przygotowało ten raport dla Komisji Wywiadu i Służb Zbrojnych Kongresu. UAPTF i krajowy kierownik ds. wywiadu ODNI ds. lotnictwa opracowali ten raport z wkładem USD(I&S), DIA, FBI, NRO, NGA, NSA, Sił Powietrznych, Armii, Marynarki Wojennej, Marynarki Wojennej/ONI, DARPA, FAA, NOAA, NGA, ODNI/NIM-Emerging and Disruptive Technology, ODNI/Narodowe Centrum Kontrwywiadu i Bezpieczeństwa oraz ODNI/Narodowa Rada Wywiadu.

Różne formy czujników, które rejestrują UAP, ogólnie działają poprawnie i przechwytują wystarczającą ilość rzeczywistych danych, aby umożliwić wstępne oceny, ale niektóre UAP mogą być związane z anomaliami czujników.

Ograniczona ilość wysokiej jakości raportów dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk lotniczych (UAP) utrudnia nam wyciągnięcie jednoznacznych wniosków na temat charakteru lub celu UAP. Grupa Zadaniowa ds. Niezidentyfikowanych Zjawisk Powietrznych (UAPTF) rozważyła szereg informacji na temat UAP opisanych w raportach wojskowych USA i IC (Intelligence Community), ale ponieważ raportowanie nie było wystarczająco szczegółowe, ostatecznie uznano, że potrzebny jest unikalny, dostosowany do potrzeb proces raportowania, aby zapewnić wystarczającą dane do analizy zdarzeń UAP.

• W rezultacie UAPTF skoncentrował swój przegląd na raportach, które miały miejsce w latach 2004-2021, z których większość jest wynikiem tego nowego, dostosowanego do potrzeb procesu lepszego rejestrowania zdarzeń UAP poprzez sformalizowane raportowanie.

• Większość zgłoszonych UAP prawdopodobnie reprezentuje obiekty fizyczne, biorąc pod uwagę, że większość UAP została zarejestrowana przez wiele czujników, w tym radar, podczerwień, elektrooptyczne, systemy namierzania uzbrojenia i obserwacje wizualne.

W ograniczonej liczbie incydentów UAP podobno wykazywał niezwykłą charakterystykę lotu. Obserwacje te mogą być wynikiem błędów czujnika, podszywania się lub błędnej percepcji obserwatora i wymagają dodatkowej rygorystycznej analizy.

Prawdopodobnie istnieje wiele rodzajów UAP wymagających różnych wyjaśnień w oparciu o zakres wyglądów i zachowań opisanych w dostępnych raportach. Nasza analiza danych potwierdza konstrukt, że jeśli i kiedy poszczególne incydenty UAP zostaną rozwiązane, będą one należeć do jednej z pięciu potencjalnych kategorii wyjaśniających: bałagan w powietrzu, naturalne zjawiska atmosferyczne, programy rozwoju przemysłu USG lub USA, systemy przeciwnika z zagranicy i catchall” inny”.

UAP wyraźnie stanowi problem z bezpieczeństwem lotu i może stanowić wyzwanie dla bezpieczeństwa narodowego USA. Obawy o bezpieczeństwo koncentrują się przede wszystkim na lotnikach zmagających się z coraz bardziej zagraconym obszarem powietrznym. UAP stanowiłyby również wyzwanie dla bezpieczeństwa narodowego, gdyby były platformami gromadzenia danych przez zagranicznych przeciwników lub dostarczały dowodów na to, że potencjalny przeciwnik opracował przełomową lub destrukcyjną technologię.

Konsekwentna konsolidacja raportów z całego rządu federalnego, ustandaryzowane raportowanie, zwiększone gromadzenie i analiza oraz usprawniony proces sprawdzania wszystkich takich raportów w odniesieniu do szerokiego zakresu odpowiednich danych USG pozwolą na bardziej wyrafinowaną analizę UAP, która prawdopodobnie pogłębi nasze zrozumienie. Niektóre z tych kroków wymagają dużej ilości zasobów i wymagają dodatkowych inwestycji.

[...]

Dostępne raporty pozostają w dużej mierze niewyjaśnione

Ograniczone dane i niespójność w raportowaniu to kluczowe wyzwania w ocenie UAP. Nie istniał żaden standardowy mechanizm raportowania, dopóki marynarka nie ustanowiła takiego mechanizmu w marcu 2019 roku. Siły Powietrzne przyjęły ten mechanizm w listopadzie 2020 roku, ale pozostaje on ograniczony do raportowania USG. UAPTF regularnie słyszał anegdoty podczas swoich badań o innych obserwacjach, które miały miejsce, ale które nigdy nie zostały ujęte w formalnych lub nieformalnych raportach tych obserwatorów.

Po dokładnym rozważeniu tych informacji, UAPTF skoncentrował się na raportach, które dotyczyły UAP w dużej mierze obserwowanych z pierwszej ręki przez lotników wojskowych i które zostały zebrane z systemów, które uznaliśmy za wiarygodne. Raporty te opisują incydenty, które miały miejsce w latach 2004-2021, z których większość miała miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat, gdy nowy mechanizm zgłaszania stał się lepiej znany społeczności lotnictwa wojskowego. Z dużą pewnością udało nam się zidentyfikować jeden zgłoszony UAP. W takim przypadku zidentyfikowaliśmy obiekt jako duży, opróżniający się balon. Pozostałe pozostają niewyjaśnione.

  1. 144 raporty pochodzące z USG. Spośród nich 80 raportów dotyczyło obserwacji za pomocą wielu czujników.

Większość raportów opisywała UAP jako obiekty, które przerywały wcześniej zaplanowane szkolenie lub inną działalność wojskową.

Komentarz: Oznacza to że podczas gdy analizowano sprawy z przełomu 2004-2021, wykluczono ich znaczną część ze względu na brak zgodności z "nowym mechanizmem" co uczyniło je niewiarygodnymi.

[...]

Wyzwania kolekcji UAP

Przeszkodą w gromadzeniu danych na temat UAP pozostają stygmaty społeczno-kulturowe i ograniczenia czujników. Chociaż niektóre wyzwania techniczne – takie jak odpowiednie filtrowanie zakłóceń radarowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotu dla samolotów wojskowych i cywilnych – są od dawna spotykane w środowisku lotniczym, podczas gdy inne są unikalne dla zestawu problemów UAP.

  • Narracje lotników ze społeczności operacyjnej i analityków z wojska i IC opisują dyskredytację związaną z obserwowaniem UAP, zgłaszaniem go lub próbą przedyskutowania go z kolegami. Chociaż skutki tych piętn osłabły, ponieważ starsi członkowie społeczności naukowej, politycznej, wojskowej i wywiadowczej poważnie angażują się w ten temat publicznie, ryzyko utraty reputacji może sprawić, że wielu obserwatorów będzie milczeć, komplikując naukowe badanie tematu.
  • Czujniki montowane na amerykańskich platformach wojskowych są zazwyczaj projektowane do wykonywania określonych misji. W rezultacie czujniki te generalnie nie nadają się do identyfikacji UAP.
  • Punkty obserwacyjne czujników i liczba czujników jednocześnie obserwujących obiekt odgrywają istotną rolę w odróżnianiu UAP od znanych obiektów i określaniu, czy UAP wykazuje przełomowe możliwości lotnicze. Czujniki optyczne mają tę zaletę, że zapewniają pewien wgląd we względny rozmiar, kształt i strukturę. Czujniki o częstotliwości radiowej zapewniają dokładniejsze informacje o prędkości i zasięgu.

Komentarz: Cynizm amerykańskich służb piszących o stygmatach społeczno-kulturowych wynikających z obserwacji UFO jest w tym miejscu wart wzmianki. Każda zaznajomiona z działaniami władz USA osoba, świetnie zdaje sobie sprawę z tego, że wspomniane stygmaty stanowią rezultat działań władz USA.

Dostrzegalne wzorce

Chociaż w raportach występowała duża zmienność, a zestaw danych jest obecnie zbyt ograniczony, aby umożliwić szczegółową analizę trendów lub wzorców, zaobserwowano pewne skupienia obserwacji UAP dotyczących kształtu, rozmiaru, a zwłaszcza napędu. Obserwacje UAP również miały tendencję do skupiania się wokół amerykańskich poligonów szkoleniowych i testowych, ale oceniamy, że może to wynikać ze stronniczości kolekcji w wyniku skupionej uwagi, większej liczby czujników najnowszej generacji działających w tych obszarach, oczekiwań jednostek i wskazówek dotyczących zgłaszania anomalii.

Zaawansowana technologia UAP

W 18 incydentach opisanych w 21 raportach obserwatorzy zgłosili nietypowe wzorce ruchu UAP lub charakterystykę lotu. Niektóre UAP wydawały się pozostawać nieruchome podczas wiatru, poruszały się pod wiatr, gwałtownie manewrowały lub poruszały się ze znaczną prędkością, bez dostrzegalnych środków napędu. W niewielkiej liczbie przypadków systemy samolotów wojskowych przetwarzały energię o częstotliwości radiowej (RF) związanej z obserwacjami UAP.

UAPTF przechowuje niewielką ilość danych, które wydają się wskazywać, że UAP wykazuje znaczne przyspieszenie. Dodatkowa rygorystyczna analiza przez wiele zespołów lub grup ekspertów technicznych jest konieczna w celu określenia charakteru i ważności tych danych. Prowadzimy dalszą analizę, aby ustalić, czy wykazano przełomowe technologie.
 

Słynny raport UFO nie był niczym odkrywczym. Nie służy on żadnemu celowi poza wygospodarowaniem dodatkowych środków z budżetu USA dla armii Stanów Zjednoczonych. Co prawda, jest on określany mianem "wstępnego raportu", co sugeruje że w przyszłości mogą pojawić się jego kolejne iteracje. Nie ma jednak pewności, że ujrzą one światło dzienne i zostaną udostępnione publicznie, choć oczywiście nie jest to zupełnie wykluczone.

 

Jedyna faktyczna wartość idąca za tym dokumentem to fakt, że długoletnie wyśmiewanie fenomenu UFO, wreszcie zostało zakończone. Jakieś nieznane obiekty faktycznie unoszą się nad naszymi głowami i kwestia ta pozostaje bezdyskusyjna. Szczerze wątpie aby służby wywiadowcze podzieliły się choćby promilem swojej wiedzy z opinią publiczną, jednak przyznanie tego jednego faktu, znacząco zmienia postrzeganie świata dla większości ludzi. Jeśli chcielibyście zapoznać się z całą treścią raportu, zapraszam do poniższego filmu, gdzie omawiam jego treść w większych szczegółach.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)
loading...

Skomentuj